Sökning: "Stina Ljungberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Stina Ljungberg.

 1. 1. REHABILITERINGSMETODER FÖR HYPERACUSIS En beskrivande översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Berg; Stina Ljungberg; [2018-09-19]
  Nyckelord :hyperacusis; audiologisk rehabilitering; ljudterapi; tinnitus retraining therapy TRT ; kognitiv beteendeterapi KBT ; counselling; audiological rehabilitation; sound therapy; cognitive behavioral therapy CBT ;

  Sammanfattning : Abstract: Some people experience decreased sound tolerance. This can mean that the person has hyperacusis. There are two kinds of hyperacusis; central and peripheral. Hyperacusis can be diagnosed by audiological tests and/or questionnaires. LÄS MER

 2. 2. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Stina Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Sammanfattning : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter och hinder ur ett multifunktionellt perspektiv : Förutsättningar och utvecklingsområden för produktion av biobränsle från våtmarker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Stina Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :bioenergy; grass energy; energy crops; multiple-use; bioenergi; energigräs; energigrödor; mångbruk;

  Sammanfattning : Då Sverige redan nått flera av de energi- och klimatpolitiska målen kan målet om att skapa ett fossilfritt samhälle stå som ytterligare drivkraft för att fortsätta utvecklingen av de hållbara bränslena. Bidrag finns att få för att anlägga våtmarker, minska klimatpåverkan, förbättra naturmiljön och för utvecklandet av ny teknik samt bygga upp anläggningar för biobränsleproduktion. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön - En kvalitativ pilotstudie om engagemang och trivsel på ett logistikföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Ljungberg; [2010-10-28]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; engagemang; trivsel; logistikföretag; fokusgrupper; psychosocial work environment; work motivation; well-being; logistics company; focus groups;

  Sammanfattning : Introduction: Workplace health promotion is important for both the health of the employee and the profability of the company. Among other things the psychosocial work environment tends to be related with motivation and well-being at work. LÄS MER

 5. 5. Friskvårdsarbete i Västmanland : - En jämförelse mellan små och medelstora företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Institutionen för vård- och folkhälsovetenskapAkademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap

  Författare :Stina Ljungberg; Magdalena Fager; [2008]
  Nyckelord :Friskvård; kvantitativ metod; små och medelstora företag; telefonenkät; Västmanland;

  Sammanfattning : Majoriteten av den arbetsföra befolkningen spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen, vilket innebär att arbetsplatsen kan vara en bra arena för att nå ut med hälsofrämjande insatser till många individer. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen innefattar oftast insatser på individnivå som syftar till att förändra individers beteenden till det bättre, detta benämns ofta som friskvårdsarbete. LÄS MER