Sökning: "Stina Matsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Matsson.

  1. 1. PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Sara Hedrén; Stina Matsson; [2019]
    Nyckelord :Bemötande; Patientperspektiv; Primärvård; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. LÄS MER