Sökning: "Stina Samuelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stina Samuelsson.

 1. 1. Mellan klander och beröm : Hur människors egenskaper och handlingar värderas utifrån kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Swing it, magistern! : Varför låttexten i allmänhet – och ”Kom igen Lena!” i synnerhet – hör hemma i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Intertextuality; Håkan Hellström; literature; Swedish; upper secondary school; Intertextualitet; Håkan Hellström; litteratur; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte och målsättning är att undersöka huruvida en låttext, i det här fallet ”Kom igen Lena!” av Håkan Hellström, kan användas i svenskundervisningen på gymnasiet. Genom en intertextuell analys, som bygger på Julia Kristevas och Gerard Génettes begreppsdefinitioner, och med hjälp av Anders Olsson (2002), har Hellströms kopplingar till tidigare verk kartlagts och satts i ett didaktiskt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.” : En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mikaela Wahlgren; Stina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :stress; förskollärare; #pressatläge; förskoleupproret; utvecklingsekologisk teori; den utvidgade didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Denitrifikationsmöjligheter hos lakvattnet på Bredemads avfallsdeponi i Ljungby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Stina Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :denitrifikation; denitrifikationshastighet; lakvatten; extern kolkälla; Reppos 40T; Brenntaplus VP1; biofilm; MBBR;

  Sammanfattning : I examensarbetet har möjlig denitrifikationshastighet för lakvattnet på Bredemads avfallsdeponi i Ljungby undersökts. Denitrifikationshastigheten har tagits fram i satsvisa och kontinuerliga försök där Reppos 40T och Brenntaplus VP1 har jämförts som externa kolkällor. LÄS MER

 5. 5. Musikämnets status : -hur ser det ut i skolan idag?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Stina Samuelsson; [2007]
  Nyckelord :intervjuer; kollegor; musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka musikämnets status idag utifrån några lärares syn. Jag ville genom mitt arbete ta reda på hur musiklärare och ämneslärare upplever musikämnets status i skolan idag och hur musiklärarna behandlas. LÄS MER