Sökning: "Stina Törnkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Törnkvist.

  1. 1. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

    Författare :Stina Törnkvist; [2018]
    Nyckelord :biologisk mångfald; ekonomiskt värde; miljöhänsyn; skogsbruk; skog; naturpåverkan; hänsynskrävande biotoper;

    Sammanfattning : Sedan 1994 har den svenska skogsvårdslagen haft produktion och miljöhänsyn som jämställda mål. Skogsindustrin har ett stort ansvar för uppfyllandet av detta genom det så kallade sektorsansvaret, vilket innebär att de bör genomföra fler åtgärder än vad lagen kräver. LÄS MER