Sökning: "Stina Zaar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Zaar.

  1. 1. Påverkan är ett faktum... : En studie om familjehemssekreterares arbetssätt och stöd samt resonemang kring möjlig påverkan kopplat till biologiska barn i familjehem. 

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping

    Författare :Stina Zaar; Evelina Ström; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur familjehemssekreterare resonerar kring familjehemsföräldrarnas biologiska barn samt eventuellt arbetssätt och stöd riktat till de biologiska barnen. Metoden som använts för att svara på̊ syfte och frågeställningar är semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex personer som arbetar som familjehemssekreterare. LÄS MER