Sökning: "Stockholms Hultman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stockholms Hultman.

 1. 1. Se mig! : Jämlik psykosocial hälsa för alla barn och varje barn i förskolan - ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Hultman Anna-Karin; Malin Morgensterns; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial health; equality; inclusion; preschool; special education; preschool teachers.; Psykosocial hälsa; jämlikhet; inkludering; förskola; specialpedagogik; förskollärare.;

  Sammanfattning : Denna studie är ett specialpedagogiskt examensarbete med undersökningsområdet jämlik psykosocial hälsa. Syftet är att undersöka hur förskolans verksamhet tillämpar förebyggande insatser för alla barn och varje barn i en inkluderande förskola utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars, ledares och föräldrars upplevelser av 'KOMET för föräldrar till ungdomar 12-18 år'

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tove Hultman-Boye; [2008]
  Nyckelord :Komet; Stockholms Preventionscentrum; ungdomsperspektiv; föräldraträning; PMT;

  Sammanfattning : Kometprogrammet började utvecklas 2001 och är en svensk variant av nordamerikanska manualbaserade föräldraträningsprogram. Varianten Komet 12-18 år riktar sig till föräldrar med utagerande ungdomar med syftet att bryta negativa beteendemönster genom att ändra föräldrarnas förhållningssätt till sina barn. LÄS MER

 3. 3. En likvärdig skola? : En komparativ studie av två kommuners val av resursfördelning till barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Katarina Gartner; Ulrika Hultman; [2007]
  Nyckelord :resurs; barn i behov av särskilt stöd; skola; likvärdighet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur två grannkommuner har valt att organisera kring resursfördelning för barn i behov av särskilt stöd. För att ta reda på detta har vi studerat de av regeringen formulerad styrande dokument samt skolplanerna i kommunerna. LÄS MER

 4. 4. Vi är hon! : Bilder och subjektsskapande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Magdalena Hulth; Hedda Schönbäck; [2007]
  Nyckelord :bilder; subjektsskapande; feministisk poststrukturalism; normalitet; genus;

  Sammanfattning : Med den här uppsatsen vill vi synliggöra hur barn kan använda bilder i sitt subjektsskapande, samt hur vi pedagoger kan arbeta med bilder utifrån ett ’denormaliseringsperspektiv’. Med det menar vi att försöka synliggöra, förskjuta och förändra de betydelser som barn och pedagoger lägger i begreppet normalitet. LÄS MER

 5. 5. Basel II:s effekter på bolånemarknaden : – Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Modig; Lina Hultman; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2007 träder det nya Basel II-regelverket och dess kapitaltäckningsregler i kraft genom ett EG-direktiv som blir bindande för Sverige. Kapitaltäckningskravet är en lagstadgad lägsta nivå på kapitalbas som en bank måste hålla i förhållande till de risker man åtagit sig. LÄS MER