Sökning: "Stockholms Parker"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Stockholms Parker.

 1. 1. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Hedman; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; vattenmiljö; promenadstråk; park; vatten;

  Sammanfattning : Vattnet i Stockholm samt dess parker och grönområden är viktiga element i stadsväven då de utgör attraktiva rum för stadens invånare som kan erbjuda dem rum för rekreation, motion och fungera som mötesplats. I Stockholms översiktsplan, Promenadstaden (2010), beskriver man planerna på en fortsatt förtätning av Stockholm, men lyfter fram parkernas och grönområdenas viktiga plats något som ska resultera i att grönområdena och vattnet får en tydligare plats i planeringen. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Orefelt; [2019]
  Nyckelord :Kristinehovsparken; Graniten; kulturarv; kulturmiljö; parkupprustning; historiska parker; 1700-tal; kvarterspark; rekreation; Kristinehovs malmgård; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : I arbetet som landskapsarkitekt finns det både stora möjligheter och utmaningar då man arbetar med att förvalta de miljöer som tidigare generationer skapat och samtidigt skapa nya, hållbara och rekreativa miljöer som ska kunna nyttjas av oss som lever nu och av många generationer framöver. En utmaning med förvaltningen av det gröna kulturarvet ligger i att kunna bevara men samtidigt utveckla och anpassa kulturmiljön till samhällets rådande behov av funktionalitet och tillgänglighet. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att bli "pornwise" : En kvalitativ studie om ungdomars navigering i det pornografiska landskapet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Björn Hjelmberg; Louise Eriksson; [2018]
  Nyckelord :pornography; porn; adolescents; navigation; strategies; pornographic landscape; pornwise; sexual education; tools; pornografi; porr; ungdomar; navigation; strategier; pornografiskt landskap; sex- och samlevnadsundervisning; verktyg;

  Sammanfattning : This study examines how the increased presence of pornographic influences in adolescents daily lives has affected their ability to act when exposed to pornographic materials. The aim of this study has been to investigate what strategies that adolescents use when tackling the pornographic presence in relation to the differing opinions voiced in the general society, in order to become pornwise. LÄS MER

 4. 4. Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Rodin Borne; [2018]
  Nyckelord :aktivitet; form; funktion; funktionalism; programmerade ytor;

  Sammanfattning : De senaste årtiondena har stora delar av Stockholm förtätats inåt. Parkmark tas i anspråk för vinsten av bostadsbyggande. Idealet går allt mer mot rutnäts- och kvartersstaden, vilket den funktionsuppdelade staden var en motreaktion på under 1920-talet. LÄS MER

 5. 5. Bredäng in flux : Reshaping modernist spaces through contemporary planning

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Amalia Engström; Kristofer Agdahl; [2017]
  Nyckelord :urbanity; modernism; open space; urban voids; sustainability; densification; urban planning; Stockholm; Bredäng; stadsideal; modernism; öppna ytor; hållbarhet; förtätning; stadsplanering; Stockholm; Bredäng;

  Sammanfattning : Open and un-built spaces can be argued as creating holes and abruptions in the urban fabric, or contradictory, as being spaces for opportunities and spontaneity. In contemporary urban ideals of density, spaces as these are rarely planned. LÄS MER