Sökning: "Stockholms Sjöblom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stockholms Sjöblom.

 1. 1. Sociala mediers värde i rekryteringssammanhang : En kvalitativ studie av rekryterares beslutstagande, utifrån kandidaters profiler på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Sjöblom; Ebba Berthem; [2020]
  Nyckelord :recruitment; social media; personal brand; decisions; prejudice; discrimination; rekrytering; sociala medier; personligt varumärke; beslut; fördomar; diskriminering;

  Sammanfattning : Det personliga varumärket som fenomen i rekryteringssammanhang har vuxit de senaste åren ändå sedan begreppets introducerades under det sena 90-talet. På samma sätt har användandet av sociala medier snabbt vuxit det senaste decenniet. LÄS MER

 2. 2. Nutida Woody Allens stereotyper

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Josefina Ekholm Sjöblom; [2016]
  Nyckelord :Representation; Könsroller; Stereotyper; Woody Allen; Feministisk filmteori; Matchpoint; Vicky Cristina Barcelona; Midnatt i Paris; Blue Jasmine; Magic in the Moonlight.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Södertälje som regional stadskärna : Del-regional utveckling i en kommunal verklighet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Sjöblom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är belysa i vilken utsträckning planeringsprocessens kommunala och regional aktörer samverkar vid implementeringen av en del-regionalt syftande insats, samt vilken roll strategin om den regionala stadskärnan har i utvecklandet av del-regionen. En fallstudie har gjorts i Södertälje, där uppsatsen med hjälp av teorier kring polycentricitet och regional utveckling, samt en dokumentanalys och en intervjustudie undersöker vilka hinder och möjligheter som finns att arbeta i del-regionala områden, samt hur detta kan utveckla arbetet med regionala stadskärnor. LÄS MER

 4. 4. Chefers syn på personalarbetet och vikten av sociala relationer på arbetsplatsen : En arbetssociologisk studie inom kunskapsintensiva företag i den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camilla Armstrand; Nathalie Sjöblom; [2014]
  Nyckelord :Chef; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; sociala relationer; motivation; kunskapsintensiva företag; privat sektor; Human Relations; HRM; McGregor; Teori X; Teori Y;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här uppsatsen var att undersöka chefers syn på personalarbetet och vikten av de sociala relationerna på arbetsplatsen. Genom att använda oss av en kvalitativ metod och en fenomenologisk ansats har vi studerat hur de arbetar och motiverar medarbetarna samt hur de skapar och bevarar goda relationer. LÄS MER

 5. 5. "En av officersrollerna är ju att vara skådespelare" : En studie av officerares yrkesidentitet i Svenska Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Sjöblom; Caroline Önefäldt; [2012]
  Nyckelord :Försvarsmakten; grundläggande militärutbildning; roll; officersroll; yrkesidentitet; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur officerare inom den Svenska Försvarsmakten upplever sin yrkesidentitet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER