Sökning: "Stockholms länsstyrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Stockholms länsstyrelse.

 1. 1. Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt? : En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emine Korkmaz; [2019]
  Nyckelord :krishantering; snöhantering; lärandeprocess; kollektivt lärande; samverkan; snö; Stockholms stad; Trafikverket; Stockholms länsstyrelse; Samverkan Stockholmsregionen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. LÄS MER

 2. 2. Dialog och Samarbete i arbetet med ramdirektivet för vatten : Perspektiv från kommun, länsstyrelse och vattenmyndighet i Norra Östersjöns Vattendistrikt, Sverige

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Annika Aspenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The EU Water Framework Directive (2000/60/EG) entered into force in the year 2000, with the purpose to enhance water quality in the EU and to guarantee a sustainable water provision for the future. This study focuses on the implementation of the Water Framework Directive in the Northern Baltic Sea drainage basin, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Grundvattenkvalité i Stockholms län : Vägsaltets påverkan på grundvattnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Johan Zackrisson; Amanda Uhlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholms länsstyrelse genomför en regional miljöövervakning för att kartlägga kvaliteten på grundvattnet. Det här arbetet har tagits fram på länsstyrelsens initiativ tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och vars syfte har varit att identifiera och diskutera lösningar på eventuella kvalitetsproblem. LÄS MER

 4. 4. Varför byggs det inte fler bostäder? : En studie av de problem och hinder som föreligger vid nybyggnation av hyresrätter i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Pontus Jacobson; John Strand; [2012]
  Nyckelord :Hyresrätter; nyproduktion; markanvisning; produktionskostnader;

  Sammanfattning : Stockholms befolkning växer för varje dag som går och det finns ett stort behov av bostäder i hela regionen. Trots det byggs det inte tillräckligt och bostadsbristen ökar stadigt. De senaste tio åren har det varit en omfattande utveckling av ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. LÄS MER

 5. 5. Fri passage och tomtplatsavgränsning : En studie av två länsstyrelsers överprövningsärenden av kommunala strandskyddsdispenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linda Pantzar; [2012]
  Nyckelord :County Administrative Board; Coastal zone management; Legislation; Shoreline; Free passage; Public nature; Strandskyddslagstiftning; fri passage; tomtplats; komplementbyggnad; ersättningsbyggnad; lucktomt; strandskyddsdispens; överprövning;

  Sammanfattning : Strandskyddet i Sverige är en del av allemansrätten som innebär att var och en har rätt att under ansvar färdas fritt i den svenska naturen, den rätten skyddas av strandskyddslagstiftning i miljöbalken. Dispens från förbuden i strandskyddslagstiftningen kan medges av kommunen. LÄS MER