Sökning: "Stockholms stads energy demand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stockholms stads energy demand.

  1. 1. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

    Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
    Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

    Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER