Sökning: "Stockholms universitet Förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Stockholms universitet Förskollärare.

 1. 1. "Hur mycket matematik du ser handlar bara om hur medveten du är" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av undervisning i matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Beckman; David Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Matematik; förskola; undervisning; fenomenologi; läroplan; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats utforska hur förskollärarna uppfattar matematikundervisning i förskolan. För att undersöka detta använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens (o)tydliga ledarskap i arbetslaget : En fenomenografisk studie om uppfattningar gällande förskollärarens ledarskap och ansvar i arbetslaget

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natali Öberg; Josephine Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; ansvar; leda; arbetslag; förskollärare; fenomenografi; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker yrkesverksammas uppfattningar om förskollärarens ledarskap i arbetslaget. Förskollärarens ansvar har, i och med Lpfö 18 (Lpfö 18), förtydligats och vägen till ansvar har varit krokig samt har under åren reglerats av statens förordningar om förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens närvaro i barns fria lek i hemvrån

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shittoshma Khatri Chhetri; El Khatib Manal; [2020]
  Nyckelord :Fri lek; Förskola; Förskoledidaktik; Förskollärare; Hemvrån; Interaktion; Intersubjektivitet; Närvaro; Scaffoldning stöttning ; Sociokulturellt perspektiv; Spontan undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur förskollärare närvarar i barns fria lek i hemvrån. För att nå fördjupad kunskap om detta utgår vi ifrån följande frågeställningar: I vilka situationer närvarar/deltar/ingriper förskolläraren i barns fria lek? På vilket sätt interagerar förskollärare i barns fria lek? Vilka handlingar blir synliga? och Sker det spontan undervisning i den fria leken i hemvrån eller inte? I så fall på vilket sätt? Datainsamlingen är genomfört i hemvrån i två olika storbarnsavdelningar i två olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på barns inflytande i fritidshemmet : - en barnkulturell studie

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Sofia Rydén; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; barnkulturforskning. barns möjligheter till inflytande; fritidshemmet; fritidshemsforskning; barnkulturell plats; Lgr 11; barndomssociologi; intersubjektivitet; generationsordning; Konventionen om barnets rättigheter.;

  Sammanfattning : Syftet med studie är att undersöka hur barns inflytande i fritidshemmet ser ut enligt de pedagoger, lärare, förskollärare och barnskötare som arbetar där. Studien grundas i en syn på fritidshemmet som barnkulturell plats, en arena för barnkultur och barns kultur. LÄS MER

 5. 5. Barns språkutveckling i utemiljö : Förskollärares erfarenheter och upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daygee Rose Toom; Marlene Unander; [2020]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskoledidaktik; förskollärare; utemiljö; fenomenologi;

  Sammanfattning : I den senaste läroplanen för förskolan och i aktuell forskning betonas allt mer utevistelsens betydelse för barns språkutveckling, samtidigt som forskningsintresset är begränsat. Syftet med denna studie är att närmare belysa det väsentliga i förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö. LÄS MER