Sökning: "Stockholms universitet Förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Stockholms universitet Förskollärare.

 1. 1. Konstruktioner av förskolläraren : Förskollärarsubjektet i kvalitetsgranskningar år 2000-2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alexandra Zahariadis Palmaer; [2021]
  Nyckelord :Preschool teacher; discourse analysis; policy analysis; governance; quality control; neo-liberalism; Förskollärare; diskursanalys; policyanalys; styrning; kvalitetsmätning; nyliberalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera och jämföra konstruktioner av förskollärarsubjektet i statliga kvalitetsgranskningar av den svenska förskolan under åren 2000–2018, samt att analysera diskursiva förskjutningar kring ’förskolläraren’ under samma tidsperiod. Studien tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i Carol Bacchis poststrukturalistiska policyanalys, även kallad WPR-analys. LÄS MER

 2. 2. Det ansvarsfulla uppdraget : En jämförande analys av hur förskollärares ansvar synliggörs i läroplanerna för förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Andersson; Elin Lundström; [2020]
  Nyckelord :ansvar; förskollärare; läroplan; curricula; profession; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : I denna studie intresserar vi oss för ansvarsbegreppet i relation till läroplansformuleringar. Vi har jämfört förskolans läroplaner (Lpfö 98 1998, Lpfö 98 2010, Lpfö 98 2016, Lpfö 18 2018) för att studera förskollärares explicit formulerade ansvar i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Barn som far illa i sin uppväxtmiljö : En kvalitativ enkätstudie om förskollärares erfarenheter och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Westin Karlsson; Sofie Ödqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; uppväxtmiljö; anmälningsplikt; orosanmälan; förskoledidaktik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa förskollärares roll när det uppstår situationer i förskolan där det uppmärksammas att ett barn far illa i sin uppväxtmiljö. Det är en kvalitativ enkätstudie som syftar till att synliggöra förskollärares egna kunskaper och erfarenheter av barn som far illa i sin uppväxtmiljö. LÄS MER

 4. 4. "Hur mycket matematik du ser handlar bara om hur medveten du är" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av undervisning i matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Beckman; David Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Matematik; förskola; undervisning; fenomenologi; läroplan; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats utforska hur förskollärarna uppfattar matematikundervisning i förskolan. För att undersöka detta använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”En slags förberedelse – inför hela livet egentligen, inte bara skolan” : En narrativ analys av förskollärares berättelser om ett skolförberedande arbete i förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Säterborg; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Skolförberedande arbete; Narrativ analys;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har genom en narrativ teori och metod undersökt förskollärares berättelser om ett skolförberedande arbete i förskolan. Den narrativa analysen har kunnat visa hur de beskriver ett skolförberedande arbete i termer av långsiktiga perspektiv på hur barnen kan rustas för framtiden – inför skolan och livet. LÄS MER