Sökning: "Stockholms universitet Förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden Stockholms universitet Förskollärare.

 1. 1. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER

 2. 2. Tillsammans för barnets bästa : En kvalitativ studie kring förskollärarens syn på samverkan med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Pettersson; Beatrice Stevelind; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; samverkansteori; tematisk analys; målinriktade handlingar; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavaren är en oundviklig aspekt inom förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka och få djupare kunskap om förskollärares perspektiv på samverkan med vårdnadshavare inom ramen för förskolan. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat arbetslag? : Arbetslagets syn på ansvarsfördelning och förskollärarens förtydligade ansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Säfqvist; Lisa-Maria Jadbäck; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; ansvar; ansvarsfördelning; arbetslag; läroplan; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to gain an increased understanding of how the preschool teacher's clarified responsibility has affected the work team in general and in terms of the division of responsibilities of tasks. The questions that are central to this study are; is there any difference in work tasks within the work team? How does the division of responsibilities of the work team differ in practice from what is formulated in the preschool curriculum? How does the work team respond to the clarified responsibility in the curriculum? As a method, we have used a questionnaire study with a qualitative nature. LÄS MER

 4. 4. Meningskapande i lek : En kvalitativ studie om gemensamma meningsskapande via material, barns lek med fokus på språkutveckling och pedagogiska arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Alsayfi; Siti Asiyah Haag; [2022]
  Nyckelord :Material artefakter; mediering; proximal utvecklingzon; stöttning; språk; lek; meningsskapande; relationkompetens;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa intervjustudien som genomfördes med förskole-rektorn har med syfte på ett fördjupat sätt för att förstå hur pedagogerna arbetar med olika material för att stödja barnens meningsskapande. Samt studerar vi hur pedagogerna stödjer barnens lek för att utveckla språkliga färdigheter. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande och delaktighet i estetiska aktiviteter : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring estetiska ämnens betydelse för barns sociala utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Veronica Törnqvist; Kori Marianne Palacio Botero; [2022]
  Nyckelord :Estetik; delaktighet; agens; meningsskapande; estetiska uttryckssätt; estetiska aktiviteter; estetiska lärprocesser; utveckling; lärande; sociokulturell teori; transfer effects; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : I vårt uppsatsarbete utgick vi från den sociokulturella teorin och vårt syfte med att synliggöra eventuella samband mellan barns utveckling och lärande i relation till olika estetiska aktiviteter, även kallat “estetiska lärprocesser”, samt till de metoder som förskolepersonalen använder sig av och i vilka situationer dessa används. Tidigare forskning har pekat på hur de olika formerna av estetiska uttryckssätt är essentiella för barns olika områden av inlärning och utveckling. LÄS MER