Sökning: "Stockholms universitet betyg och bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Stockholms universitet betyg och bedömning.

 1. 1. Prov och bedömning i samhällskunskap Gymnasienivå

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Fatima Nekshbandi; [2021]
  Nyckelord :Written tests; knowledge requirements; upper secondary school level; social studies; grades; and assessment; Skriftligaprov; kunskapskrav; gymnasienivå; samhällskunskap; betyg och bedömning;

  Sammanfattning : En stor fråga i skolans värld är vilken kunskap eleverna ska undervisas på och hur eleverna ska utvecklas. En annan fråga är hur lärare ska bedöma eleverna för att försäkra sig om att ämneskunskap och ämnesförmågor som att tillämpa, analysera och värdera begreppskunskapnår fram till eleverna. LÄS MER

 2. 2. Bedömning är ju betyg : En kritisk diskursanalytisk studie av gymnasieelevers samtal om bedömning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Desirée Arctaedius; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; formativ och summativ bedömning; bedömningsmatriser; New Public Management; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study, But Assessment Equals Grades, is to understand how the phenomenon of assessment is constructed in conversations between secondary school pupils on the topics of assessment and rubrics. The analysis is based on the following research questions: What discourses about assessment emerge in pupils' talks about assessment and rubrics? How can these discourses be understood in relation to contradictory administrative and didactic purposes? The data collection was done through group discussions with pupils on study preparation programs at two secondary schools. LÄS MER

 3. 3. Övergång från specialskola till vanlig skola för elever med autismspektrumtillstånd : Fallstudie från ett Learning Center

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Charlotte Malik Strååt; [2016]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; övergång; inkludering; Applied Behavior Analysis; autism; specialskola;

  Sammanfattning : Ett ökande antal barn diagnostiseras med autismspektrumtillstånd, (AST). Allt fler av dessa elever inkluderas i den ordinarie skolan istället för att undervisas i särskilda undervisningsgrupper eller lärcentra. LÄS MER

 4. 4. ”Man måste kriga för att få bra betyg” : En kvalitativ studie om elever i läs- och skrivsvårigheter och deras upplevelser av betygsystemet i Lgr11 med fokus på ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Almroth; Anette Knuts; [2016]
  Nyckelord :Elevupplevelser; bedömning; svenska; specialpedagogik; lgr11; fenomenologi;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har genom historien haft flera olika betygssystem. 1994 infördes mål- och kriterierelaterade betyg och 2011 fick Sverige en ny läroplan Lgr11. LÄS MER

 5. 5. On Terms with Speaking : Teachers’ views on intelligibility and correctness of phonological aspects of English in Swedish schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Boel Jordahl; [2014]
  Nyckelord :intelligibility; ELF; correctness; diversity; communicative framework; begriplighet; ELF; korrekthet; mångfald; kommunikativt ramverk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker gymnasielärares inställning till begriplighet i engelskundervisning och bedömning utifrån styrdokumentens skrivning om uttal. Förhållningssätt till standarder och styrdokumentens framhållande av engelskämnets kommunikativa funktion diskuteras dels i ljuset av att engelskan har blivit ett kontaktspråk mellan talare vars modersmål inte är engelska, dels genom att fokusera på uttal generellt och på frågeintonation specifikt. LÄS MER