Sökning: "Stockholms utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade orden Stockholms utveckling.

 1. 1. Likvärdighet i motvind : Framgångsfaktorer för utveckling i bortvalda skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Bengtsson; Emilia Snell; [2019]
  Nyckelord :Skolsegregation; framgångsfaktorer; organisation; skolutveckling; förväntningar; stöd; delaktighet; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här fallstudien är att undersöka två segregerade F-9 skolor i en storstadsregion i Sverige som lyckats vända ett nedåtgående resultat till en mer inkluderande och likvärdig undervisning. De frågor som är i fokus för studien är hur skolorna organiseras för att stärka elevernas delaktighet och resultat, vilka faktorer som varit fördelaktiga i förändringsarbetet samt hur det specialpedagogiska arbetet och stödinsatser organiseras. LÄS MER

 2. 2. Undervisningsanpassning: en fallstudie rörande identitet i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Mathilda Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Kulturell identitet; språklig identitet; transspråkande; svenska som andraspråk; komvux; fallstudie;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en lärares och tre elevers åsikter kring kulturell och språklig identitet i klassrumssammanhang undersökts och analyserats i form av en enkät och tre intervjuer. Syftet med denna studie är att ta reda på hur elevers kulturella och språkliga identitet beaktas i undervisningen i svenska som andraspråk II. LÄS MER

 3. 3. "Jag skulle aldrig säga att mitt barn är blygt, utan att hen är observant" : En kvalitativ studie om högkänslighet bland barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Stolpe; Klara Rosengren; [2019]
  Nyckelord :Högkänslighet; högkänsliga barn; förskolemiljö; särskilda behov; fenomenologi; IPA-metoden; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Denna uppsats har skrivits med syfte att genom en fenomenologisk ansats undersöka innebörden av begreppet högkänslighet och vilka särskilda behov som är viktiga att beakta hos högkänsliga barn, samt hur detta kan förstås i relation till förskolans miljö. Genomförandet av studien består av kvalitativa intervjuer av föräldrar till högkänsliga barn som går i förskola/förskoleklass såväl som förskolepersonal med förkunskaper om begreppet högkänslighet. LÄS MER

 4. 4. Platsidentitet i översiktsplanen : en fallstudie om storstadsnära landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Wiström; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; landsbygd; platsmarknadsföring; översiktsplan;

  Sammanfattning : I en storstadsregion som Stockholm där både befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten är hög blir det tydligt att staden och tätorten är det som i första hand presenteras som utvecklingsbar. Staden ses som det främsta föremålet för samhällsplanering. LÄS MER

 5. 5. Äldrevänlig stadsplanering i Stockholms stad

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Höglund; [2019]
  Nyckelord :age - friendly cities; urban planning; WHO; Stockholm;

  Sammanfattning : Cities are facing a major demographic change where the proportion of older people isexpected to increase. This has drawn attention to the need to make cities more age-friendly,and thus promote health, independence and the active lives of the elderly. LÄS MER