Sökning: "Stockholmsbörsen"

Visar resultat 1 - 5 av 592 uppsatser innehållade ordet Stockholmsbörsen.

 1. 1. Incitamentsprogram och Prestationskrav på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Lagerqvist; Carl-Fredrik Cederborg; Oskar Renvall Behm; [2019]
  Nyckelord :Long-term incentive program; LTIP; firm performance; Tobin’s Q; performance-vesting provisions; executive management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
  Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER

 3. 3. En omtvistad premie - En studie av likviditetspremien på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Schennings; Ludwig Berglund; Linnéa Abrahamsson Svensson; [2019]
  Nyckelord :Likviditetspremie; Illikviditet; Likviditetsmått; Klienteleffekt; Flight-to-liquidity; Effektiva marknader; Stockholmsbörsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att besvara frågan huruvida en signifikant likviditetspremie kan påvisas på Stockholmsbörsens small-, mid- och large-cap-listor för varje enskilt år under tidsperioden 2005 till och med 2015. Med utgångspunkt i resultaten ämnar studien bidra med en bedömning av huruvida investerare kompenseras för illikviditet på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 4. 4. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 punkt 134 –En kvalitativ studie av upplysningskvalitet i årsredovisningar från år 2007 och år 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Upplysningskvalitet; Goodwill; Nedskrivningsprövning; IAS 36; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En omdebatterad post inom redovisning är goodwill då den saknarfysisk substans och rymmer mycket osäkerhet. Koncerner som upprättar årsredovisning ienlighet med IFRS ska årligen nedskrivningspröva denna post. LÄS MER

 5. 5. FN:s Agenda 2030 på Stockholmsbörsen -En studie om hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm redovisar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Alinder; Lina Eliasson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: De globala FN-målen i Agenda 2030 är världsomspännande mål somsyftar till att uppnå en hållbar global utveckling. Krav ställs från intressenter på att företag skaredovisa vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och FN och svenska regeringen serföretagen som en viktig aktör för att kunna uppfylla målen till år 2030. LÄS MER