Sökning: "Stoppskrivelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Stoppskrivelse.

 1. 1. Förslag om begränsning av avdrag för underskott - en undersökning av förslagets systemenlighet, förutsebarhet och konstitutionella legitimitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Arlebo; [2022-02-25]
  Nyckelord :Underskottsbolag; Underskottsavdrag; Stoppskrivelse; Retroaktivitetsförbudet; Skatteflyktslagen; Ägarförändringar; HFD 2021 ref. 33;

  Sammanfattning : Den 3 juni 2021 meddelade HFD att skatteflyktslagen inte hindrade ett underskottsbolag från att utnyttja sin rätt till underskottsavdrag efter en ägarförändring, trots att bolagets enda tillgång vid tidpunkten var en fordran på sitt moderbolag. Regeringen tolkade domen som ett kringgående av reglerna i 40 kap. LÄS MER

 2. 2. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER

 3. 3. Skatterättsliga konsekvenser av paketering av fastigheter vid försäljning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Steenbrink; [2009]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteverket har i samband med taxeringen 2005-2007 observerat olika typer av förfaranden där avdragsbeloppen för förluster på handelsbolagsandelar beräknas uppgå till 54 miljarder kronor. Det använda förfarandet, den s.k. LÄS MER

 4. 4. Handelsbolagslösningen - omfattande skatteplanering leder till slopade möjligheter för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Pegreus; [2008]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 17 april 2008 överlämnade regeringen en så kallad stoppskrivelse till riksdagen, med meddelande om ändringar i reglerna för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier. Förändringen av möjligheterna till underprisöverlåtelser har föranletts av att reglerna utnyttjats för ett omfattande skatteundandragande, framför allt i samband med fastighetsöverlåtelser. LÄS MER