Sökning: "Stora"

Visar resultat 6 - 10 av 7420 uppsatser innehållade ordet Stora.

 1. 6. Mikroplast och reningsverk – en del av ett större miljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fritiof Pröjts Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Mikroplast; reningsverk; vattenrening; plastfiber; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics are found in many different environments and they constitute a growing environmental problem. Although the studies into the subject are numerous, there are still several gaps in understanding the nature of the problem. LÄS MER

 2. 7. Campus Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jana Krüger; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; Lärocenter; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund Stockholms stad växer i raskt tempo och många områden som tidigare bestod till största delen av handel eller industri omvandlas till bostadsområden. I takt med att staden växer och drar mer folk till sig måste också stadens funktioner utökas och integreras i de växande stadsdelarna. LÄS MER

 3. 8. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Danielsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Sammanfattning : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. LÄS MER

 4. 9. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 5. 10. Finns det plats för lek? Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Backman; Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Friyta; skolgård; park; samutnyttja; detaljplan; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det råder idag en trend att förtäta, det vill säga bygga tätt i städer istället för att låta städer växa utåt. Det finns många fördelar med att förtäta då en tät stad ger underlag för bättre service och tätare kollektivtrafik vilket därmed kan leda till mer hållbara städer. Men det finns också nackdelar med att bygga tätt. LÄS MER