Sökning: "Storage solution"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden Storage solution.

 1. 1. Rosta sönder eller torka ut Praktisk konservering och bevarande av komposita föremål av järn och trä - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Lagerberg; [2019-10-01]
  Nyckelord :Composites; iron wood; archaeological conservation; waterlogged;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:19.... LÄS MER

 2. 2. Effect of Dextrans on Cryopreservation of Human Spermatozoa

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :FIE BARBARA Nordskov Harder; [2019]
  Nyckelord :Dextran;

  Sammanfattning : Cryopreservation is a process where a sample, e.g. cells or tissue, is preserved by cooling to sub-zero temperatures, usually -196°C. Upon freezing these materials, ice crystals form, which eventually results in cell death. LÄS MER

 3. 3. Gaze-based JPEG compression with varying quality factors

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Perception; Compression; Eye Tracking;

  Sammanfattning : Background: With the rise of streaming services such as cloud gaming, a fast internet speed is required for the overall experience. The average internet connection is not suited for the requirements that cloud gaming require. A high quality and frame rate is important for the experience. LÄS MER

 4. 4. FEASIBILITY ANALYSIS OF THE DRIVE TRAIN ELECTRIFICATION FOR A RESCUE BOAT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Claudia Andruetto; [2019]
  Nyckelord :electric boat; rescue sector; boating; drive train modelling; water jet; fuel cells; batteries; hybrid electric storage; sustainability; CO2 emissions; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Progressing constraints on green house gas emissions lead to a sustainability trend,which greatly a↵ects the transport sector. Nowadays, companies show increasing interest indeveloping sustainable solutions. LÄS MER

 5. 5. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER