Sökning: "Storbritannien"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet Storbritannien.

 1. 1. Användning av acceptanskriterier vid riskanalyser - Är det möjligt att använda standardiserade acceptanskriterier i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Oskar Isaksson; Jakob Kullmann; [2020]
  Nyckelord :Risk assessment; risk acceptance criteria; standardization; land use planning; societal risk; individual risk; guidelines Riskvärdering; acceptanskriterier; standardisering; fysisk planering; samhällsrisk; individrisk; riktlinjer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for constructions and buildings that can increase the risk levels, it is required by Swedish law to conduct risk assessments. These risk assessments need to prove that the planned construction or building does not increase the risk levels above an unacceptable limit. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt kapitel : En kvalitativ studie om hur svenska läkemedelsföretag förbereder sig inför Brexit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Gustafsson; Eveline Suazo; [2020]
  Nyckelord :Brexit; Svenska läkemedelsföretag; Strategisk osäkerhet; Scenarioanalys; Exit; Voice and Loyalty;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur svenska läkemedelsföretag väljer att hantera och reagera på osäkerhet som uppstår till följd av en extern händelse. Detta görs genom att studera hur två läkemedelsföretag förbereder sig inför Storbritanniens kommande utträde ur EU. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar med inkluderande arbete i matematikundervisning, för elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Karlsson; Viktoria Fleron Vilsmyr; [2020]
  Nyckelord :Anpassad; Exkludering; gymnasiet; Upper Secondary; Individualisering; Inkludering; intergrering; matematiksvårigheter; specialpedagogik; särskilt stöd; undervisning;

  Sammanfattning : I denna literaturstudie undersöks forskningsfrågan Vilka utmaningar finns det med inkluderande arbete i matematik för elever i behov av särskilt stöd? Syftet med litteraturstudien är att få en överblick över de utmaningar som finns för elever med matematiksvårigheter vid inkludering i helklassundervisning i matematik. I litteratursökningen har processen utgått både från nationell och internationell forskning inom detta område för att få en bred bild över det inkluderande arbetet i skolan och dess variation. LÄS MER

 5. 5. “DET ÄR BARA BRANDSÄSONG, DET ÄR VARMT” - En kvalitativ studie över hur svensk och brittisk morgonpress ramade in skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Haeggblom; Sigrid Bersmann; [2019-07-01]
  Nyckelord :DN; klimatförändringar; kvalitativ textanalys; skogsbränder; Sverige; Storbritannien; The Guardian;

  Sammanfattning : Syfte: Analysera och jämföra hur svensk och brittiskmorgonpress ramade in och diskuterade skogsbränderna sommaren 2018 i relation till klimatförändringar, med fokus på de aktörer som är delaktiga i inramningen av skogsbränderna i relation till klimatförändringar.Teori: GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ textanalysMaterial: 40 tryckta nyhetsartiklar i morgontidningarna DN och The Guardian som tryckts under tidsperioden första juni 2018 till sista december 2018 och som berör skogsbränderna sommaren 2018 samt diskuterar skogsbränder i relation till klimatförändringar. LÄS MER