Sökning: "Storföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Storföretag.

 1. 1. Strategi för framgång : Hur svenska storföretag arbetar för att hävda sig mot konkurrens och skapa nya marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Isabelle Zilling; [2019]
  Nyckelord :Competition strategies; innovation; new markets; environmental strategies; red oceans; blue oceans; key components for success; Konkurrensstrategier; innovation; nya marknader; miljöstrategier; röda oceaner; blå oceaner; nyckelkomponenter för framgång;

  Sammanfattning : Syfte: Med ”Blue Ocean Strategy” avses skapandet av nya marknader utan konkurrens. Denna studie vill belysa hur fem svenska storföretag aktivt arbetar med att skapa nya marknader, stå emot konkurrens på befintlig marknad och slutligen om miljöarbete ses som en konkurrensfördel, vilket leder till en stärkt marknadsposition. LÄS MER

 2. 2. Hållbart livslångt lärande i diskretionärt arbetsliv - en studie av yrkesverksammas reella villkor för lärande i kunskapsintensiva storföretag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Deana Nannskog; [2018]
  Nyckelord :Livslångt lärande; reella villkor; work-life balance; diskretionärt arbete; uppdragsutbildning; social hållbarhet; affordans; strategier; fronesis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hög efterfrågan på kompetensutveckling speglar behovet av kunskap och livslångt lärande i företag idag. Lärosätena har en central roll i samhället som utbildare, kan de stödja yrkesverksammas livslånga lärande i diskretionärt arbete på ett hållbart sätt? Studiens syfte är att bidra med kunskap om de reella villkoren för att ägna sig åt livslångt lärande. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning av identifieringsteknik inom lagerhållning : En fallstudie inom kemiindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zewar Bahadin Tarik; Victor Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :traceability; barcodes; RFID; AIDC; inventory management; deviations.; Spårbarhet; streckkoder; RFID; AIDC; lagerhantering; avvikelser;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to analyse how automatic identification technology affects traceability, and then analyse the effects of automatic identification technology on inventory management. This report is based on the research questions "How can barcodes and RFID affect inventory management?" and "What advantages and disadvantages can automatic identification technologies lead to in warehousing?". LÄS MER

 4. 4. What role to play in strategy implementation? : Constructive interplay between middle and frontline managers

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JENNY ÖBERG; ELIN STENLÖF; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Strategic management; Strategy Implementation; Middle managers; Front-line manager; large enterprise; ICT; Qualitative research; Inductive; the constructive interplay; Strategi; Strategiimplementering; Mellanchef; linjechef; Storföretag; IKT; Kvalitativ forskning; Induktiv; konstruktivt samspel.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. LÄS MER

 5. 5. Every Generation Has Its Way. A Need To Disobey -En kvalitativ studie om hur storföretagen Volvo Group och Ericsson reproducerar metanarrativen om generation Z i respektive företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Minö; Louise Granström; [2017-08-30]
  Nyckelord :Generation Z; generationsskillnader; metanarrativ; narrativ; nyinstitutionell teori; löskoppling; isomorfism; storföretag; Volvo Group; Ericsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER