Sökning: "StormTac"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet StormTac.

 1. 1. Modellering av föroreningspridning från dagvatten till grundvatten : En studie av Norrvattens reservvattentäkt i Hammarbymagasinet, Upplands Väsby kommun

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Hansson; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvatteninfiltration; vattenförsörjning; grundvattenmodellering; föroreningspridning;

  Sammanfattning : I detta arbete har studerats hur infiltration av dagvatten påverkar grundvattenkvalitén i del av stockholmsåsen som kallas Hammarbymagasinet. Hammarbymagasinet ligger i Upplands Väsby kommun norr om Stockholm och nyttjas av kommunalförbundet Norrvatten som reservvattentäkt vid eventuella störningar i den ordinarie försörjningen från Görvälnverket vid Mälaren. LÄS MER

 2. 2. En utredning av Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvatten : Modellering av omhändertagen vattenvolym och reningseffekt i en planerad växtbädd

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Lovisa Gidlöf; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater facility; raingarden; precipitation data; dimensioning; Stockholm municipality; Mike Urban; Mouse; StormTac; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattenanläggning; växtbädd; nederbördsdata; dimensionering; Stockholms stad; åtgärdsnivå; Mike Urban; Mouse; StormTac;

  Sammanfattning : I Sverige förväntas klimatförändringar leda till ökad nederbörd med kraftiga skyfall samt längre regnvaraktighet, vilket resulterar i att en större mängd vatten behöver tas omhand. I urbana miljöer kan detta bli svårare eftersom mängden tillgängliga ytor minskar och andelen hårdgjorda ytor ökar vilket leder till en snabb dagvattenavrinning med större tillförsel av föroreningar till recipienten. LÄS MER

 3. 3. Dagvattenutredning för Rännilslunden, Östertälje : Utredning av flödesbelastning, föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Md Abdur Razzak; [2020]
  Nyckelord :Dagvatten; Flödesbelastning; Föroreningsbelastning; Föroreningshalter; Rännilslunden; StormTac; Reningseffektivitet; Dagvattendamm; 20 millimeter nederbörd; VA-policy;

  Sammanfattning : I dialog med Telge Nät har det framkommit området Rännilslunden i Östertälje kunde fungera som en fallstudie för denna utredning eftersom det finns behov av att utveckla dagvattenhanteringen med fokus på förbättring av dagvattenkvalitet. Detta arbete har utförts med syftet att utreda föroreningsstatus och flödesbelastning för området och utarbeta ett ekonomiskt rimligt och hållbart åtgärdsförslag till förbättring av befintlig dagvattenkvalitet för att uppnå god kemisk och ekologisk status. LÄS MER

 4. 4. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Mathias Andersson; [2019]
  Nyckelord :Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Sammanfattning : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER