Sökning: "Stormwater management"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden Stormwater management.

 1. 1. The superior option for stormwater management : A case study of Årstafältet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Andreas Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; NBS; conventional drainage system; Sustainable urban drainage systems; Årstafältet;

  Sammanfattning : Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. LÄS MER

 2. 2. A Nonlinear Reservoir Model to Simulate Blue-Green Stormwater Systems – An Application to Augustenborg Catchment in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emmanuel Ekwu; [2021]
  Nyckelord :Blue-green stormwater control; Nonlinear reservoir routing model; Stormwater; Modelling; Calibration; Water engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasingly rapid urbanization has led to vast impervious surface areas in the urban environment. This situation of impervious surfaces has increased the surface temperature and interrupted the natural water circle, which has negatively impacted the urban environment. LÄS MER

 3. 3. Mångfunktionell klimatanpassning i Malmö - Lokalisering av prioriteringsområden för grön infrastruktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sanne Krook; [2021]
  Nyckelord :Green infrastructure; Multifunctional; Climate change adaptation; Stormwater management; Resilience; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change more frequent and vigorous weather events are expected. This can be extreme precipitation that can lead to flooding, heat waves and drought. When urban areas are densified the imperviousness of the land surface will grow due to the increase of hard surfaces. LÄS MER

 4. 4. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marta Karlström; [2021]
  Nyckelord :skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. LÄS MER

 5. 5. Omvandla Malmö till en "svampstad"? : En studie om sponge city-konceptet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Melisa Dracic; [2021]
  Nyckelord :Sponge city-concept; urban stormwater management; climate change; water storage; ecological water management; green infrastructure; permeable surfaces; climate change vulnerability; Sponge city-konceptet; urban dagvattenhantering; klimatförändringar; lagring av vatten; ekologisk vattenhantering; grön infrastruktur; genomtränglig beläggning; sårbarhet för klimatförändringar;

  Sammanfattning : Förekomsten av vattenrelaterade problem som extrem nederbörd, översvämningar, torka och vattenbrist kommer att öka i urbana områden till följd av de globala klimatförändringarna. Sponge city-konceptet är ett urbant dagvattenhanteringssystem som lanserades i Kina och syftar till att förbättra vattenhanteringen i städer genom att återställa stadens kapacitet att absorbera, infiltrera, lagra och rena vatten. LÄS MER