Sökning: "Storslagen fjällmiljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Storslagen fjällmiljö.

 1. 1. Bevarandevärd natur i en svensk kontext : En fallstudie i hur landets kommuner hanterar bevarandevärda naturområden i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Filip Ahlin; Theodor Wahlbom; [2019]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Natura 2000-områden; naturreservat; nationalparker; ekosystemtjänster; Levande skogar; Storslagen fjällmiljö; Ett rikt odlingslandskap; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv.;

  Sammanfattning : Detta arbetet utgår från en teori som grundar sig i begreppet “hållbar utveckling” som accepterades ioch med Brundtlandrapporten under senare delen av 80-talet. Denna teori kommer fungera som eninfallsvinkel för hur vi förhåller oss till dagens kunskap och forskning i ämnet, vilket vidare påverkarvårt förhållningssätt till uppsatsens ämne. LÄS MER

 2. 2. Kopplingenmellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning : En gapanalys av miljökvalitetsmålen   Storslagen fjällmiljö och Frisk luft

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Marie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Miljökvalitetsmål; Miljöövervakning; Länsstyrelsen; Indikatorer; Preciseringar;

  Sammanfattning : Sweden's   environmental objective system describes the state of our environment, as it   should be. Within the system are 16 environmental quality objectives, 24   milestone targets, a few specifications per objective and 107 indicators, and   as a frame is the generation goal. There are annual follow-ups of the work   with the objectives. LÄS MER

 3. 3. En obruten fjällmiljö och konflikten med vindkraften : En studie om rumsliga landskapspreferenser och vindkraftens påverkan på de svenska fjällen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Oscar Haeffner; [2014]
  Nyckelord :Wind power; undisturbed mountain regions; landscape; GIS; Vindkraft; obrutna fjäll; storslagen fjällmiljö; landskap; GIS;

  Sammanfattning : De svenska fjällen skyddas i dagsläget av miljömålet Storslagen fjällmiljö, ett mål som ämnar bevara fjällens ursprunglighet och därmed skydda dem mot ingrepp. Den svenska regeringen har även inrättat 13 områden klassade som obruten fjällmiljö, områden vars natur- och kulturvärden ska värnas om och som, i så stor utsträckning som möjligt, ska hållas orörda. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie över miljömålsarbetet på fyra länsstyrelser : Beskrivning och analys av det regionala miljömålsarbetet i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Wredh; John Kohlin; [2013]
  Nyckelord :Miljömål; brister; länsstyrelse; kommun; företag; frivilligorganisation; målsättning; struktur; prioritet; resurser.;

  Sammanfattning : The Swedish system of environmental quality objectives is a so-called MBO, Management By Objective and has the purpose to guide the Swedish society towards sustainable ecological development. The system involves the whole society from the parliament and the government down to individual citizens. LÄS MER

 5. 5. Etablering av turistboende i fjällmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Nicklas Andersson; Per Knutz; [2010]
  Nyckelord :Fjällboende; Fjällmiljö; Hotell; Sälen; Sälenfjällen; Turistboende;

  Sammanfattning : Sälen är norra Europas största skidcentrum och är under utveckling för att möta turistbehovet. Skistar AB äger och förvaltar alpindestinationer i Sverige och Norge. I Hundfjället planerar Skistar AB ett nytt turistboende för ca 300 personer för att förstärka området som skidcentrum. LÄS MER