Sökning: "Straff"

Visar resultat 1 - 5 av 656 uppsatser innehållade ordet Straff.

 1. 1. ”Alla vet att strängare straff inte leder till mindre kriminalitet” En kvalitativ studie om kriminalvårdares perspektiv på strängare straff

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimma Raisola; Nida Mehyeddine; [2023-05-31]
  Nyckelord :kriminalvårdare; strängare straff; straffteori; totala institutioner;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka kriminalvårdares perspektiv på strängare straff och dess konsekvenser. Genom detta avsåg studien att bidra med ny kunskap och förståelse, utifrån kriminalvårdares arbetsrelaterade erfarenheter i det klientnära arbetet. Studiens insamlade empiri baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER

 3. 3. Straff och/eller behandling : Professionellas upplevelse av Kriminalvårdens och socialtjänstens samverkan kring den nya påföljden ungdomsövervakning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathias Åhm; Andreas Hoberg; [2023]
  Nyckelord :Ungdomsövervakning; elektronisk övervakning; ungdomsbrottslighet; samverkan; Kriminalvården; socialtjänst;

  Sammanfattning : In January 2021, the new law on youth supervision came into force. A law that enables courts to sentence youths between 15–20 years of age to electronic monitoring for violations of the law. The reason for the existence of the new law is to cover the gap between youth care and closed youth care on the punishment scale. LÄS MER

 4. 4. KÖN SOM STRAFFSKÄRPNINGSGRUND – Bör kön som motiv till en brottslig gärning föranleda ett hårdare straff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Rudolfsson; [2023]
  Nyckelord :gender; gender-based act; motive; penalty value; aggravating circumstance; protected ground; hate crime; kön; könsrelaterad gärning; motiv; straffvärde; försvårande omständighet; straffskärpningsgrund; hatbrott;

  Sammanfattning : The increased digitalisation has resulted in a large portion of the population being connected in a digital environment and engaging with each other on digital platforms. A certain type of problem that has been addressed involves women being targeted by online abuse, because they are seen as group members that represent their gender and characteristics related to gender. LÄS MER

 5. 5. Lika men olika : En straffteoretisk granskning av skillnaderna mellan återfall och gemensam påföljdsbestämning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julius Enberg; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Gemensam påföljdsbestämning; Återfall;

  Sammanfattning : Återfall och gemensam påföljdsbestämning reglerar en situation när en person har gjort sig skyldig till flera brott. I teorin kan brottsligheten ha samma rubricering och straffvärde vid återfall och gemensam påföljdsbestämning, men resultera till olika strafflängder eller påföljder. LÄS MER