Sökning: "Straffrätt criminal law"

Visar resultat 1 - 5 av 762 uppsatser innehållade orden Straffrätt criminal law.

 1. 1. Flyktig nödvärnsrätt – Om svårigheten att tänka klart under stress och rädsla i en nödvärnssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Parment; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; nödvärn; self-defense; nödvärnsexcess; excessive self-defense; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att kritiskt granska försvarlighetsbedömningen och excessbedömningen som görs i nödvärnssituationer. Ett psykologiskt perspektiv används för att analysera huruvida Högsta domstolen har skapat en för långtgående skyldighet att fly istället för att försvara sig med våld. LÄS MER

 2. 2. Preventiv hemlig husrannsakan – Avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och rätten till personlig integritet avseende Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Björkengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; husrannsakan; preventiva tvångsmedel; underrättelseverksamhet; brottsbekämpning; effektivitet; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Preventiva tvångsmedel är tvångsmedel med preventivt syfte som används, utan att en förundersökning är inledd, i underrättelseverksamhet. Säkerhetspolisen har i en hemställan från 2021 lagt fram önskemål om en författningsändring av lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) som skulle möjliggöra husrannsakan i underrättelseverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Vittnesmål - En kritisk granskning av den svenska vittnesplikten och dess möjliggörande genom tvångsmedel, särskilt med beaktande av vittnens rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annie Slatter; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Vittnen; Vittnesplikt; Tvångsmedel; Barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska vittnesplikten innebär en skyldighet för vittnen, att inför domstol berätta sitt vittnesmål sanningsenligt. Vittnesplikten kan som utgångspunkt åläggas den som har information av värde för domstolens dömande verksamhet och är minst 15 år. LÄS MER

 4. 4. Ett mord, tack! En uppsats om hur de straffrättsliga verktygen i 23 kap. 4 § BrB om gärningsmannaskap och medverkansansvar kan appliceras för straffrättsligt ansvar för beställare av mord i gängmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Palmquist Wilke; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Gärningsmannaskap; Medverkan; Organiserad Brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish criminal law system is structured so that those who meet the necessary conditions in a criminal provision are liable as perpetrators. But for a satisfactory system, it is required that other people involved also can be attributed criminal liability, which is solved through the responsibility for complicity. LÄS MER

 5. 5. Brottsrubricering och straffvärde vid olaga innehav av skjutvapen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hannes Grönberg; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har det dödliga skjutvapenvåldet ökat under 2010- och 2020-talen. De flesta av brotten är kopplade till pågående konflikter i de kriminella mil-jöerna i utsatta områden i de svenska storstadsregionerna. Hur denna vålds-brottslighet ska förhindras har blivit en viktig politisk fråga. LÄS MER