Sökning: "Strandh Amelie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Strandh Amelie.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sjögren Ebba; Strandh Amelie; [2021-10-13]
    Nyckelord :sjuksköterska; fysisk aktivitet; psykisk sjukdom; erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk sjukdom innefattar flera sjukdomstillstånd av mer allvarlig art. Patientermed psykisk sjukdom har en ökad risk av förtida död i samband med metabola sjukdomar,biverkningar av läkemedel och en förhöjd risk för suicid. LÄS MER