Sökning: "Strategic environmental work"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Strategic environmental work.

 1. 1. Food retailers’ sustainable brand image - exploring the barriers and challenges of implementing sustainability strategies in grocery stores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sam Gharakhani; Andreas Utberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :Sustainability; Brand Image; Food Retailing; Grocery Stores; Corporate Strategy Implementation; Strategic Activities; Motives; Challenges; Barriers;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal översiktsplanering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felicia Frise; [2020]
  Nyckelord :Strategic environmental assessment; SEA; sustainability assessment; impact assessment; comprehensive planning; sustainable spatial planning; sustainable development; Strategisk miljöbedömning; hållbarhetsbedömning; konsekvensbedömning; översiktsplanering; hållbar fysisk planering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : För att möta de kommande samhällsutmaningarna, med klimatförändring, miljödegradering och sociala problem, krävs en mer hållbar samhällsutveckling där den fysiska planeringen spelar en stor roll. Översiktsplaner, som regleras i den svenska plan- och bygglagen (2010:900), är kommunernas strategiska dokument och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras. LÄS MER

 4. 4. DMOs Strategies to Attract Tourists to Nature-Based Destinations in Norrbotten County : A qualitative study on DMOs usage of marketing strategies to endorse destinations concerned by nature-based tourism

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Moa Lundgren; [2020]
  Nyckelord :nature-based tourism; marketing strategies; segmentation; destination marketing organizations DMOs ; promotional plan;

  Sammanfattning : The tourism industry is one of the most thriving industries in the world and nature-based tourism is one of the most expanding sectors in the European tourism industry. However, destinations today have global substitutes which means a destination can easily be exchanged for another destination. LÄS MER

 5. 5. (Not) Flying into the future : International Business Air Travel from a Corporate Environmental Sustainability perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Eriksson; Lisa Levander; [2020]
  Nyckelord :Corporate Environmental Sustainability; CES; CES Strategies; CES Profiles; International Business Air Travel; IBT; IBAT; Corporate Strategy Phases; It-industry;

  Sammanfattning : Environmental sustainability has grown to become a widely discussed topic in today's society, putting great pressure on companies to limit their climate impact. Still, companies continue to use International Business Air Travel for strategic benefits, in an era where concepts such as “flight shame” are emerging. LÄS MER