Sökning: "Strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 8945 uppsatser innehållade ordet Strategier.

 1. 1. ”Det är klart att det är svårare att hävda sitt oberoende, det är ju ändå sina gamla kompisar man granskar”. En kvalitativ studie om de kommunala revisorernas förhållningssätt till oberoende.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :John Martinsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :Kommunal revision; Oberoende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för vilka strategier somde förtroendevalda revisorerna använder sig av för att skapa och upprätthållaett oberoende. Detta eftersom det i slutändan är revisorernas ansvar attvidmakthålla ett oberoende i deras roll. LÄS MER

 2. 2. Triage på akutmottagningen – en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter & strategier samt faktorer som påverkar processen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erina Nilsson; Mathilda Roos; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenhet; Triage; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning bedrevs akutsjukvård och omhändertagande för patienter som inkommit på egen hand eller via ambulans. Bedömning och behandling utövades av olika sjukvårdsprofessioner där bland annat sjuksköterskor hade en central roll i första bedömningen. LÄS MER

 3. 3. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenhet av bedsiderapport i en sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Vingård; Sofie Wollin; [2022-01-18]
  Nyckelord :Bedsiderapport; erfarenhet; patienter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på patienters erfarenhet av bedsiderapport. Bakgrund: Bedsiderapport innebär att informationsöverlämningen mellan sjuksköterskan som går av respektive på sitt arbetsskift sker tillsammans med patienten. LÄS MER

 5. 5. SÅ UTVÄRDERAS EFFEKTEN AV SELF-COMPASSION INTERVENTIONER - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Wide; Forsell Elin; [2022]
  Nyckelord :self-compassion; anställda; personalstyrka; personal; work-family conflict; terapi; intervention; behandling; strategier; stress; självkritik;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Region Västerbotten lanserade november 2021 ett internetbaserat program, baserat på Compassion Focused Therapy (CFT), för anställd personal med syfte att ge metoder för stresshantering och att uppmärksamma egna behov för att ha ett hälsosamt arbetsliv. Detta aktualiserar även behovet av att granska och utvärdera interventioner baserade på CFT. LÄS MER