Sökning: "Strategisk flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Strategisk flexibilitet.

 1. 1. Från fred till krig : Operationskonstens roll i förberedelserna

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Ramstedt; [2021]
  Nyckelord :operational art; operationskonst; avskräckning; tröskel; manövertänkande; uppdragstaktik; flexibilitet; integrationstänkande;

  Sammanfattning : Operationskonst är av central betydelse för att nå strategisk målsättning. Trots det har operationskonstens roll i fredstid och ur ett småstatsperspektiv överlag kommit i skymundan i rådande forskning. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 3. 3. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 4. 4. Business intelligence: kunskapsklyftor mellan strategiska och taktiska organisationsnivåer : En kvalitativ studie om hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan strategisk och taktisk nivå i samband med beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Niklas Lindqvist; Sebastian Löthner; [2020]
  Nyckelord :Business intelligence; Knowledge gap; Decision-making; Decision support; Business intelligence; Kunskapsklyfta; Beslutsfattande; Beslutsstöd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom insamlad empiri och teoretiskt underlag besvara hur business intelligence kan hantera kunskapsklyftor mellan taktisk och strategisk nivå i samband med beslutsprocesser. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, hermeneutiskt perspektiv och tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Svensk strategisk flexibilitet

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Östlund; [2020]
  Nyckelord :flexibilitet; strategi; innovation; överraskning; Försvarsmakten; Sverige;

  Sammanfattning : Forskningen kring hantering av osäkerhet är ett brett område som spänner över flera fält. Innovation, anpassning, användandet av doktrin och metoder för ledning utgör några exempel. LÄS MER