Sökning: "Strategisk konsensus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Strategisk konsensus.

 1. 1. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av intressenter : En kvalitativ studie om hur företag inkluderar intressenter i sitt hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Isacson; Andrea Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; strategisk management process; intressent inkluering; strategier för inkludering av intressenter;

  Sammanfattning : I litteraturen råder det konsensus om att företag bör sträva efter att inkludera sina intressenter i flera delar av hållbarhetsarbetet, vilket kan göras genom olika strategier där deras roll och deltagande varierar. Studien betraktar Corporate Social Responsibility (CSR) som en process bestående av fyra faser; läsa av omgivning, formulera strategi, implementera strategi och utvärdering. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier hos elever i skolåren 9-12 : En systematisk litteraturstudie om hur användande av lässtrategier påverkar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tim Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Metacognitive strategies; Reading comprehension; Reading strategies; Strategic reading; Metakognitiva strategier; Läsförståelse; Lässtrategier; Strategisk läsning;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie presenteras resultat av vad tidigare forskning konstaterat om lässtrategier i frågan om hur de används och vad de innebär för elever i skolåren 9–12. Uppsatsen visar att den utbildningsforskning som berört lässtrategier under de senaste tio åren inte behandlar strategisk läsning med konsensus i begrepp eller förklaringsmodeller, utan att det istället finns olika synpunkter om både vad lässtrategier är och vad de innebär för läsaren. LÄS MER

 4. 4. Översiktsplan eller tillväxtplan? : - Översiktsplaneringens dilemma

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sila Sahin; [2021]
  Nyckelord :översiktsplanering; strategisk fysisk planering; mottagare; innehåll; avgränsning; diskursanalys; sektorsövergripande; hållbarhet; livsmiljö; tillväxt; kreativa klassen; socioekonomiskt utsatta;

  Sammanfattning : Översiktsplaner är komplexa, innehållsrika dokument och indikationer visar på att de blir än mer innehållsrika och komplexa – översiktsplanerna ska samordnas med fler mål och intressen, vilket gör att styrdokumenten vänder sig till än fler målgrupper och mottagare. När översiktsplaner, som genererar många olika budskap – budskap som indirekt tilltalar många olika mottagare, blir frågan hur översiktsplanerna samtidigt ska vara vägledande för det praktiska arbetet med kommunernas fysiska utveckling. LÄS MER

 5. 5. Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal översiktsplanering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felicia Frise; [2020]
  Nyckelord :Strategic environmental assessment; SEA; sustainability assessment; impact assessment; comprehensive planning; sustainable spatial planning; sustainable development; Strategisk miljöbedömning; hållbarhetsbedömning; konsekvensbedömning; översiktsplanering; hållbar fysisk planering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : För att möta de kommande samhällsutmaningarna, med klimatförändring, miljödegradering och sociala problem, krävs en mer hållbar samhällsutveckling där den fysiska planeringen spelar en stor roll. Översiktsplaner, som regleras i den svenska plan- och bygglagen (2010:900), är kommunernas strategiska dokument och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras. LÄS MER