Sökning: "Strategisk timeout"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Strategisk timeout.

  1. 1. Från havets bönders bad-djävlar till marinens EOD : en fallstudie i svensk försvarstransformation

    Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Markus Abrahamsson; [2014]
    Nyckelord :Försvarstransformation; Strategisk timeout; Marinen; Röjdyk; EOD; SWEDEC; Allison.;

    Sammanfattning : I avsaknad av ett existentiellt hot påbörjades efter kalla krigets slut en transformation av de europeiska försvarsmakterna. Den europeiska integrationen skulle öka staternas säkerhet varpå försvarbudgetarna sakta krympte samtidigt som EU:s fria rörligheter även förenklade rörligheten av skadliga och oönskade element. LÄS MER