Sökning: "Strategiska beslut"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Strategiska beslut.

 1. 1. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktorsson Martin; [2019]
  Nyckelord :ekonomiska värden; ekologiska värden; sociala värden;

  Sammanfattning : The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540. LÄS MER

 2. 2. Den operativa personalens strategiska roll - En kvalitativ fallstudie av strategisk informationsdelning på Com Hem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angus Palmberg; Jacob Höglund; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hantering av kunskap och information är kritisk för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar och vissa menar att kunskap är den enskilt viktigaste strategiska resursen för organisatorisk framgång. Strategibildning och hanteringen av information och kunskap i organisationer är något som anses vara tätt förknippat med varandra och uppkomsten av strategi kan ske på olika hierarkiska nivåer av en organisation. LÄS MER

 3. 3. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER

 4. 4. Finns ett samband mellan hållbarhetsrapportering och företagsvärde? : En kvantitativ studie på 92 företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Lindbom; Jonathan Nåvik; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; GRI; Corporate Value; Shareholder Perspective; Hållbarhetsrapportering; GRI; företagsvärde; aktieägarperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan företags hållbarhetsrapportering i enlighet med GRIs riktlinjer G4 och företagsvärdet. Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. The importance of supplier information quality in purchasing of transport services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :PYGMALION-ALEXANDROS GORDOS; JONAS BULOVAS; [2018]
  Nyckelord :supply chain integration; purchasing performance; transport services; information infrastructure; supplier data quality; assessment framework; total cost of ownership; leverantörskejda integration; inköpseffektivitet; transporttjänster; informationsinfrastruktur; leverantörsdatakvalitet; bedömningsmall; totalkostnaden för ägande;

  Sammanfattning : An important prerequisite for successful supply chain integration is the ability to convert data into information combined with structured storing and sharing processes. The purpose of this master thesis is to investigate potential relation between supplier data quality and performance of purchasing of transport services. LÄS MER