Sökning: "Strategiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden Strategiskt arbete.

 1. 1. PERSONCENTRERAT ARBETE INOM SPECIALISERAD HANDREHABILITERING - En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters resonemang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ebba Gudmundsdottir; Linnea Palmerud; [2020-06-09]
  Nyckelord :Hand therapy; Occupational therapy; Person-centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett personcentrerat arbetssätt inom vården har visat sig bidra till positiva effekter för patienter, organisationer och vårdpersonal. Arbetssättet innebär att behandlaren ser varje patient som unik med egna viljor, förmågor och behov. LÄS MER

 2. 2. Strategi för hållbar utveckling på Åkerströms Björbo AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Amanda Friberg; Vendela Notlöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande medvetenheten om behov av hållbar utveckling har väckt intresse hos små och medelstora företag att göra ändring i sin verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur ett medelstort företag är förberett med att upprätta ett hållbarhetsarbete med avseende på företagets nuläge, samt undersöka vilka fördelar arbetet med hållbar utveckling ger företaget. LÄS MER

 3. 3. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Automatisk generering av nyckeltal från Vattenkraftsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marie-Louise Edlund; [2020]
  Nyckelord :nyckeltal; underhåll;

  Sammanfattning : Ett strategiskt proaktivt arbete med fokus på teknisk status kan öka tillförlitligheten och säkerheten i vattenkraftsparken. Nyckeltal är ett verktyg för att beskriva aggregatens tillstånd och effekten av underhållsarbete, ett annat viktigt underlag för utveckling och underhållsbeslut är larmsta-tistik som bidrar med kunskap om den egna anläggningen. LÄS MER