Sökning: "Strategiskt miljöarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Strategiskt miljöarbete.

 1. 1. Koldioxidbudget - en kartläggning av hur verktyget används i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :carbon budget; climate budget; climate change mitigation; climate crisis; climate policy; communicative tool; emission reductions; emission reduction rate; global warming; local climate efforts; local emission budgets; Swedish municipalities; Paris agreement; koldioxidbudget; klimatbudget; lindra klimatförändringarna; klimatkris; klimatpolicys; kommunikativt verktyg; utsläppsminskning; utsläppsminskningstakt; global uppvärmning; lokalt klimatarbete; lokal utsläppsbudget; svenska kommuner; Parisavtalet; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : We have a limited amount of greenhouse gases left to emit, our global carbon budget, if we are to divert the worst effects of the climate crisis. This study aimed to map how municipalities implement carbon-budgeting in their efforts to fulfil the Paris agreement, and investigate why the instrument is not more frequently used. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Danevad; Camilla Wik; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Paris agreement; Climate policy; Climate goals; Strategic environmental work; Manufacturing industry; Klimatförändringar; Global uppvärmning; Parisavtalet; Klimatpolitik; Klimatmål; Strategiskt miljöarbete; Tillverkande industri;

  Sammanfattning : På grund av de ökade utsläppen av växthusgaser, och att forskare angett klimatförändringar som en av de mest kritiska miljöfrågor människan stött på, har frågan kring utsläpp av växthusgaser blivit ett högaktuellt ämne. År 2016 trädde Parisavtalet i kraft med syfte till att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar, och hittills har 189 länder skrivit på avtalet. LÄS MER

 3. 3. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Olsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; miljöarbete; intressenter; multi-stakeholder – initiative; network; nätverk; samverkan; wicked problem;

  Sammanfattning : Från att lagar och regler har varit den främsta faktorn för att motivera företag och industrier att arbeta med miljöfrågor har påtryckningar från konsumenter och övriga intressenter blivit mer viktigt. Många intressegrupper får tillgång till hållbarhetsrelaterad information och blir därför insatta och medvetna om miljö och sociala aspekter på produktion och konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Biogas production based on park waste - does Helsingborg have the potential?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nikoline Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Biogas; circular society; resources; biogas substrate; park waste; biofertilizer; biochar; biokol; parkavfall; biogödsel; cirkulära städer; biogas substrat; resurser; rötning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biogas is a renewable fuel produced from various kinds of organic biomass primarily considered as waste from today's society. The biogas today are used as fuel in heat and electricity or upgraded to vehicle gas. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöarbete i kunskapsintensiva organisationer - En kvalitativ studie om arbetsgivares arbete med stress i konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Garry Yue; [2018-08-22]
  Nyckelord :kunskapsintensiva organisationer; kunskapsarbete; konsultföretag; arbetsgivare; arbetsmiljöarbete; stressinterventioner; stresshantering; restriktioner; socio-ideologisk kontroll;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på arbetsrelaterad stress som ett ökande problem inom kun-skapsarbetare där nya förutsättningar skapar svårigheter i arbetsmiljöarbetet. Syftet med denna studie är att förstå och förklara arbetsgivares upplevda utmaningar och anpass-ningar i arbetsmiljöarbete inom kunskapsintensiva organisationer. LÄS MER