Sökning: "Strategy-making in urban planning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Strategy-making in urban planning.

 1. 1. Kiruna - en stad, två processer och den lokala kunskapen däremellan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Carlsson; Anna Viklund; [2022]
  Nyckelord :Kiruna’s citytransformation; Production of knowledge; Strategy-making in urban planning; Arctic urbanism; Kirunas stadsomvandling; Kunskapsproduktion; Strategiskapande planeringsprocesser; Arktiskt urbanism;

  Sammanfattning : Kiruna är staden som genomgår en omdanande process, där delar av staden nedmonteras medan en ny stadskärna etableras. Kiruna kommun har haft som ambition att omlokaliseringen och stadsomvandlingen ska understödjas av omfattande medborgardialoger. LÄS MER

 2. 2. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Saga Agelii; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; trädsjukdomar; skadedjur; artdiversitet; ståndortsanpassat växtmaterial; exotiskt växtmaterial;

  Sammanfattning : Att framtidssäkra städernas trädbestånd kan ses som ett synnerliget viktigt arbete för att göra klimatet i morgondagens urbana miljöer gynnsamt för såväl människor som resten av ekosystemet. Men stadens extrema förhållanden som livsmiljö för växter, klimatförändringar och andra utmaningar som skadedjur och trädsjukdomar utgör prövningar för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. LÄS MER