Sökning: "Stress och prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Stress och prestation.

 1. 1. “...vi måste också ha en ganska så stor arbetsprestation” : Ledarskap inom socialtjänsten och dess påverkan på socialsekreterares arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Isak Berntsson; Wilma Simmeborn; [2024]
  Nyckelord :work performance; leadership; social work; thematic analysis; trust-based leadership; positive reinforcement; social worker; workload; positive stress; arbetsprestation; ledarskap; socialt arbete; tematisk analys; tillitsbaserat ledarskap; positiv förstärkning; socialsekreterare; arbetsbelastning; positiv stress;

  Sammanfattning : Socialsekreterare inom barn och unga är en yrkesgrupp där det förekommer hög arbetsbelastning och stressrelaterade sjukskrivningar. Det framkommer i socialtjänstlagen att myndighetsutövningen inom socialtjänsten ska ske skyndsamt, vilket ställer krav på att socialsekreterare har en hög arbetsprestation. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av ljudisolering i öppna och stängda planlösningar baserat på DnTw-mätningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Evelyn Nilsson; Jonna Parkkonen; [2023]
  Nyckelord :building acoustics; DnTw; volume; sound insulation; façade insulation; byggnadsakustik; DnTw; ljudisolering; volymberoende; planlösning; fasadisolering;

  Sammanfattning : En god akustisk inomhusmiljö är idag en nödvändighet för att motverka negativ påverkan på människors hälsa. Framför allt belyser tidigare studier problematik kring störd eller uteslutensömn till följd av buller och övriga miljöförsämrande ljud. LÄS MER

 3. 3. TESTBASERAT LÄRANDE : Lärare och elevers uppfattning av testbaserat lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nargis Panahi; Sara Salsbring; [2023]
  Nyckelord :formativ bedömning; återkoppling; utspridd övning; inlärningsstrategier; pedagogiska metoder; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Formativ bedömning är en pedagogisk strategi som innebär att undervisningen utformas för att generera kvalitativ information som kan användas av både lärare och elever för att förbättra lärandet. Testbaserat lärande är en undervisningsstrategi där eleverna stimuleras till aktiv inlärning genom att testa och upprepa information och därmed förbättra minnesförmågan och inlärningen. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors arbetserfarenheter efter två år i professionen - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Helin Uzun; Elisabeth Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; erfarenheter av arbetsplats; nyutexaminerad sjuksköterska; stress och teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig arbetsposition inom vården. Nyutexaminerade sjuksköterskor erhåller inte en full yrkeskompetens efter sin utbildning, vilket kan ha en påverkan i det tidiga skedet inom deras nya yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Yoga inom ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie om lärares syn på yoga iundervisningen inom idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Dennis Svensson; Samman Shamsolketabi; [2023]
  Nyckelord :Yoga; Idrott och hälsa; stress;

  Sammanfattning : Purpose & question The purpose of the study is to investigate how the teachers in the subject of sports and healthlook at yoga, as well as whether yoga can be implemented in teaching within the subject ofsports and health in relation to students stress management/reduction. • What is the view of teachers in sports and health on yoga as content in the teaching? • How is yoga used in practice? • Teachers in the subject of sports and health see yoga as an effective method to reducethe student's stress level? Method The study has a qualitative approach and data was collected using five semi-structuredinterviews with physical education teachers at three different high schools in northern Stockholm. LÄS MER