Sökning: "Stress och sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Stress och sociala medier.

 1. 1. Ensam i socialt nätverk - samtidens paradox : Ett fenomenologiskt perspektiv på relationen mellan sociala medier och känslan av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Björnér; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka relationen mellan sociala medier och känslan av ensamhet ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Utifrån teorier om fenomenologi och media affordance har fyra kvinnliga ungdomar intervjuats i syfte att få en djupare förståelse för vilken effekt olika sociala mediekanaler har på känslan av ensamhet och gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 3. 3. Respekt i kvadrat : En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tobias Hagberg; Patrik Trång; [2020]
  Nyckelord :assertiveness; anxiety disorder; emotional avoidance; stress; konstruktiv självhävdelse; ångestsyndrom; emotionellt undvikande; stress;

  Sammanfattning : Det transdiagnostiska begreppet ’konstruktiv självhävdelse’ (assertiveness på engelska) definieras som handlande som är förenligt med respekt för både egna och andras rättigheter, exempelvis att uttrycka behov, sätta gränser och dela tankar och känslor. Bristande självhävdelse är förknippat med klinisk och subklinisk psykisk ohälsa, till exempel stress, relationssvårigheter, emotionell instabilitet, generaliserat ångestsyndrom, social ångest och depression. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sarah Åberg; Alexander Johansson; Lillemor Frisk; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; gymnasium; elevhälsa; faktorer och hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. ”Ett slag i ansiktet, här kom verkligheten” : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av livsfasen och det skolsociala stödet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fredrika Jevrell; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :School social support; Adolescens; Mental health; Lifecourse; Skolsocialt arbete; Ungdomar; Psykisk ohälsa; Livsfas;

  Sammanfattning : Statistiken visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar. Rapporter, teorier och tidigare forskning pekar på att övergången mellan barn och vuxen är skör och att skolan har en stor betydelse för individen. Denna studie syftar till att undersöka ungdomens upplevelser av nuvarande livsfas samt av det skolsociala stödet. LÄS MER