Sökning: "Stress och ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden Stress och ungdomar.

 1. 1. Barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelina Ramstedt; Elin Holm Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Youths; School; Mental health; Mental illnes; Stress; Barn; Ungdomar; Skola; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Stress;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar idag, även kraven i skolan och i samhället har ökat. Sociala medier och barns ökande skärmtid har också en negativ inverkan på barn och ungdomars psykiska mående. LÄS MER

 2. 2. Teamarbetets betydelse för socialarbetaresupplevelse av arbetsrelaterad stress : - En kvalitativ studie om ett ungdomsteam

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Malin Eklund; Julia Sandin; [2023]
  Nyckelord :Social work; youth-team; teamwork; demand-; control- and supportmodel; work-related stress; united action.; Socialt arbete; ungdomsteam; teamarbete; krav-; kontroll- och stödmodellen; arbetsrelaterad stress; samverkan;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genomförts i samarbete med en kommun i Sverige. Syftet medstudien har varit att, inom ett ungdomsteam, undersöka teammedlemmars upplevelse av hurarbetet i team inverkar på förekomsten av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier och dess betydelse för ungdomars sömn : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Elander; Laureta Sharef; [2023]
  Nyckelord :Adolescent; Sleep; Social media; School nurse; Ungdomar; Sociala Medier; Sömn; Skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomars hälsa påverkas av många faktorer, där sömnen är en viktig del. Konsekvenser av sömnbrist påverkar minnet och försvårar inlärning. Sociala medier upptar en stor del av ungdomars tid och många föräldrar oroar sig för ungdomars skärmtid. LÄS MER

 4. 4. Upplever gymnasieungdomar stress och hur hanterar de stressen? : En studie om stress och copingstrategier bland gymnasieungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Petter Wanjura; Hampus Bergström; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskola; stress; stresshantering; coping; coping strategier; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om elever i årskurs 1–3 på gymnasiet upplever stress, vilka copingstrategier de använder sig av för att hantera/förebygga stress samt om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i upplevd stress och val av copingstrategier. Metoden som användes var av kvantitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. SOCIALA MEDIER OCH STRESS BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ studie om användning av sociala medier och stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kalid Abdulwasai; [2023]
  Nyckelord :gymnasieelever; kvantitativ metod; sociala medier; stress; stress- och sårbarhetsmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress kan vara både positiv och negativt för människans kropp. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till folkhälsoproblem. Användning av sociala medier är något som ökar bland ungdomar. Även hög användning av sociala medier kan leda till allvarliga konsekvenser. LÄS MER