Sökning: "Stretching evidens"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stretching evidens.

 1. 1. Uppfattningar om stretching vid långdistanslöpning : Ett perspektiv från såväl tränare som elitlöpare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Victor Flingmark; Jesper Brofjärd; [2017]
  Nyckelord :Injury prevention; interview; mobility; mobility training; performance; phenomenografic method; Fenomenografisk metod; intervju; prestation; rörlighet; rörlighetsträning; skadeprevention;

  Sammanfattning : Syfte I dagsläget finns det forskning som ger underlag till evidens inom stretching och dess effekter på såväl prestation som skadeprevention. Det finns dock få studier som visar vilka uppfattningar löptränare och löpare har angående stretching. LÄS MER

 2. 2. Träning och manuell terapi - Effekt på smärta, rörlighet och skulderfunktion vid subakromiellt impingement syndrom. : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sami Eskelinen; [2014]
  Nyckelord :Träning; manuell terapi; subakomiellt impingement.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka vilken effekt styrketräning, rörlighetsträning, stretching och manuell terapi i form av ledmobilisering och mjukdelsmobilisering har på smärta, funktion och rörlighet i skulderleden hos patienter med subakromiellt impingementsyndrom samt att granska graden av evidens för dessa behandlingsmetoder.Metod: Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed, SportDiscus och PEDro. LÄS MER

 3. 3. Träning och manuell behandling för att minska impingementliknande symptom i skuldran hos idrottare? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofia Holmer Gribbe; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe purpose of this study is to investigate whether there is scientific evidence that exercise and/or manual therapy can improve function, in terms of increased mobility and strength on shoulder impingement-like symptoms among athletes. Another aim is to investigate whether these interventions can reduce shoulder pain. LÄS MER