Sökning: "Strid Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Strid Hanna.

 1. 1. Samtal som verktyg i det specialpedagogiska uppdraget. : En intervjustudie om hur specialpedagoger bedriver kvalificerade samtal med pedagoggrupper i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Marklund; Veronica Strid Viitala; [2017]
  Nyckelord :specialpedagog; kvalificerade samtal; reflekterade samtal; handledning; rådgivning; förskola; hermeneutik.;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete har för avsikt att utforska specialpedagogers yrkespraktik i samtalen med pedagoggrupper i förskolan. Vi har undersökt högskoleförordningens beskrivning av specialpedagogens uppdrag som en kvalificerad samtalspartner och hur definitionen av kvalificerade samtal kopplas till detta uppdrag. LÄS MER

 2. 2. ”När öppnar gränsen?”  –  om flykten till EU

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sara Edvinsson; Hanna Strid; [2016]
  Nyckelord :Tabanovce; Makedonien; Balkanrutten; Flykt; EU;

  Sammanfattning : Just nu pågår en av de största folkomflyttningarna i modern tid som följd av krig och konflikter. Sedan gränserna in till EU stängde i mars i år har flyktingströmmen längs Balkanrutten avstannat. Fram till dess var det den vanligaste flyktvägen för människor på väg norrut som kom med båt över Medelhavet från Turkiet till Grekland. LÄS MER

 3. 3. Utländska motsvarigheter till svenska aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar i 24 kap. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Holmström; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna om näringsbetingade andelar medger skattefrihet på utdelning och kapitalvinst. Genom lagstiftning 2003 utvidgades regelverket som tidigare endast hade omfattat utdelning under vissa givna förutsättningar, till att även omfatta kapitalvinster. Syftet med regeländringen var framför allt att undvika kedjebeskattning i bolagssektorn. LÄS MER

 4. 4. Kombinerad bekämpning i strid i bebyggelse

  M1-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Hanna Liljeblad; [2015]
  Nyckelord :kombinerad bekämpning; strid i bebyggelse; Robert Leonhard; urban terräng; Operation Phantom Fury; Operation Vigilant Resolve; combined arms;

  Sammanfattning : Even though battles have been fought in built-up areas for a long time, there have not been any specific theories connected to it. As the world becomes increasingly urbanized, the problem of not having any complete theories with which to analyze military operations in urban terrain becomes bigger. LÄS MER

 5. 5. Vad är acceptabelt för en elev att säga i klassrummet? : En intervjustudie om paradoxerna i gymnasieskolans värdegrund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Kristoffer Petersson; Lina Kaikkonen; [2013]
  Nyckelord :Implementering; demokratisk paradox; samhällskunskap; tolerans; värdegrund; GY11; närbyråkrat; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra samhällskunskapslärare agerar i situationer där åsikter som går i strid med värdegrunden i Gy 11 kommer fram i klassrummet. De lärare som var med i undersökningen blev intervjuade och intervjuerna analyserades sedan med en hermeneutisk utgångspunkt, vilket innebär att vi inte gör anspråk på att få fram några generella resultat i det här arbetet. LÄS MER