Sökning: "Structured bond"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Structured bond.

 1. 1. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju egentligen ganska enkelt" - Hur oboelärare undervisar i notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Lövgren; [2019]
  Nyckelord :instrumentalundervisning; musikpedagogik; notläsning; oboe; rytm; tonhöjd; utbildningsvetenskap; educational science; instrumental teaching; music education; musical literacy; pitch; rhythm; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka olika oboepedagogers förhållningssätt till att undervisa i notläsning med fokus på deras pedagogiska metoder och strategier. Arbetet grundar sig på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra olika oboepedagoger i Sverige. LÄS MER

 3. 3. An Evaluation of Swedish Municipal Borrowing via Nikkei-linked Loans

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Robert Constantin; Denis Gerzic; [2018]
  Nyckelord :Municipal borrowing; Nikkei-linked loans; Multi-curve framework; Discounting curves; Forward curves; CVA; Monte Carlo simulation; Structured bond; Black and Scholes PDE; Structured swap;

  Sammanfattning : In this master thesis, we compare three different types of funding alternatives from a Swedish municipality's point of view, with the main focus on analysing a Nikkei-linked loan. We do this by analysing the resulting interest rate and the expected exposures, taking collateral into consideration. LÄS MER

 4. 4. Varför stannar man på en arbetsplats?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Zarah Rosell; Pontus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Organizational commitment; the psychological contract; retention; employer branding and culture; personal development; career development; Organizational commitment; det psykologiska kontraktet; behålla anställda; employer branding och kultur; kompetensutveckling; karriärutveckling;

  Sammanfattning : There exists a huge amount of quantitative research about organizational commitment, the psychological contract and its relevance for retention. We do, however notice a lack of qualitative research when it comes to commitment, the psychological contract and how different factors cooperate to achieve retention. LÄS MER

 5. 5. Fotbollskultur inom ungdomsfotbollen : Fotboll som kulturell företeelse och dess inverkan på den sociala identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Serkan Degirmenci; Elisabeth Malaki; [2018]
  Nyckelord :Sociology; culture; social identity; rituals; belonging; football; Sociologi; kultur; social identitet; ritualer; tillhörighet; fotboll;

  Sammanfattning : Vi har valt utifrån ett sociologiskt perspektiv studera skillnader mellan elitsatsande och ickeelitsatsande föreningar. Syftet med vår studie är att få större förståelse om hur fotbollskulturer (elitsatsande och icke-elitsatsande) påverkar ungdomars sociala identitet. LÄS MER