Sökning: "Students in reading difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden Students in reading difficulties.

 1. 1. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 2. 2. Hur kan 2E-elever stöttas i sin läsutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Matilda Jönsson; Sofia Nordström; [2023]
  Nyckelord :2E – Reading disabilities – Reading development - Support - Gifted - Twice Exceptional;

  Sammanfattning : Twice Exceptional students, gifted students with learning disabilities, run a higher risk of becoming homebound and leaving primary school without grades. Supporting Twice Exceptional students in their reading development is a tricky track and research results are very limited. It is therefore necessary to contribute to new knowledge in the field. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens roll i NO-undervisning : Lärares syn på skönlitteratur i språk- och kunskapsutvecklande undervisning inom de naturorienterande ämnena i mellanåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alicia Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Language development; knowledge development; fiction; science subjects; Språkutvecklande; kunskapsutvecklande; skönlitteratur; naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning :  This study aims to investigate how four teachers work with fiction in science lessons and the teachers' views on whether fiction promotes the students' language- and knowledge development within the nature-oriented subjects. The study's two questions are: ·      How do the teachers in the study implement fiction in teaching within the nature-oriented subjects? ·      In what/in what ways do the teachers in the study believe that fiction can influence students' knowledge development in the nature-oriented subjects?  The study is based on Cummins four field model and the sociocultural perspective with a main focus on the connection between language and learning and the concept scaffolding. LÄS MER

 4. 4. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER