Sökning: "Studieförberedande program"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Studieförberedande program.

 1. 1. Hjälp oss bli människor: En fenomenologisk hermeneutisk gruppintervjustudie om vad gymnasieelever upplever är meningsfullt med deras skolgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Lundahl; Orela Vokes; [2020-09-15]
  Nyckelord :meningsfullhet; elevperspektiv; bildning; hermeneutik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Skolverkets regelbundna attitydundersökning brukar fråga elever hur ofta det kännsmeningsfullt att gå i skolan. Detta belyser emellertid inte vad som är meningsfullt i skolan. LÄS MER

 2. 2. Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord : Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sophia Russell; [2020]
  Nyckelord :Language; language usage; slang; accommodation; sociolinguistics; communicative competence; language attitudes; Språk; språkbruk; slang; ackommodering; sociolingvistik; kommunikativ kompetens; språkattityder;

  Sammanfattning : Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. LÄS MER

 3. 3. Mål- och resultatstyrning och ett lärande förhållningssätt : Elevers erfarenheter av en mål- och resultatstyrd skola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Norén; [2020]
  Nyckelord :bedömning; governmentality; New Public Management; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna praktiknära studie är att synliggöra diskurser och menings erbjudanden som framträder när elever beskriver sina erfarenheter av ett mål- och resultatstyrt arbetssätt och vilka förhållningssätt till lärande som utkristalliseras bland dem. Studien har genomförts vid ett gymnasium i norra Sverige där 30 elever från årskurs två vid studieförberedande program har deltagit i sex olika fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på ergonomi inom idrott och hälsa : En kvantitativ studie på gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Nilsson; Pontus Johansson; [2020]
  Nyckelord :förebygga arbetsrelaterade skador; livslångt lärande; utbildning; enkätundersökning; Skolverket;

  Sammanfattning : Förberedes elever i idrott och hälsa 1, som studerar yrkesförberedande eller studieförberedande program till ett livslångt lärande inom ergonomi med syfte att förebygga arbetsskador? Tidigare forskning poängterar ett samband mellan utbildning och ergonomi vilket kan förebygga arbetsskador. Skolinspektionens granskning beskriver hur ergonomiundervisning på gymnasieskolor är bristfällig, där eleverna inte ges möjlighet att utveckla ett sammanhang och helhetsperspektiv i deras framtida yrke. LÄS MER

 5. 5. Muntliga anföranden i klassrummet : Svensklärares uppfattningar om talängslan och muntlig framställning på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Janni Andersson; [2020]
  Nyckelord :Oral presentations; fear of speaking; the importance of listening; the rhetorical working process; secondary school; upper secondary school.; Muntliga anföranden; talängslan; lyssnandets roll; den retoriska arbetsprocessen; högstadiet; studieförberedande program; yrkesförberedande program.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka verksamma svensklärares uppfattningar om sin egen arbetsprocess gällande muntliga framställningar i klassrummet. I studien intervjuades 25 svensklärare verksamma på högstadiet och gymnasiet genom en webbaserad enkätundersökning som skickades ut i Facebook-gruppen Svensklärarna. LÄS MER