Sökning: "Suad Svensk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suad Svensk.

  1. 1. Kurd i hemmet men svensk i samhället : En studie av unga kurdiska kvinnors förhållningssätt till sig själva och det svenska samhället

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Sofia Ali; Suad Mohamed; [2009]
    Nyckelord :kultur; identitet; kurd; Kurdistan;

    Sammanfattning : I denna studie analyseras fem unga kurdiska kvinnors upplevelser av sina levnadsförhållanden i Sverige. Utifrån en kvalitativ undersökningsmetod och med hjälp av intervjuer, har faktorer som språk, föräldrarnas religion, traditioner och kultur granskats. LÄS MER