Sökning: "Subjektiv samhällsposition"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Subjektiv samhällsposition.

  1. 1. Toppen av samhällshierarkin : En kvantitativ studie av sambandet mellan socialt kapital och subjektiv samhällsposition

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Björn Forssell; [2015]
    Nyckelord :Subjektiv samhällsposition; kvantitativ analys; logistisk regression; social tillit; institutionell tillit; socialt nätverk; socialt kapital; inkomst; European Social Survey.;

    Sammanfattning : Syftet med den här kvantitativa studien är att undersöka sambandet mellan socialt kapital och självbilden att befinna sig i det högre skiktet av samhället. Socialt kapital kan ses som resurser som finns inbäddade i samhällsrelationer och som därmed kan användas för att påverka livssituationen. LÄS MER