Sökning: "Subjektskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Subjektskapande.

 1. 1. Att sätta barnet på pränt : En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Anderslars; Mathilda Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Subjektskapande; dokumentation; bedömning; förskola; makt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Hur kan jag veta om jag aldrig har fått testa? : En kvalitativ studie kring pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Naja Khoury; Jennifer Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; förhållningssätt; miljö; material; genus; könsroller; närvaro; begränsningar; dominerande diskurser; feministisk poststrukturalism. positionering; subjektskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie som handlar om hur pedagogers förhållningssätt till att motverka stereotypa könsmönster i förskolan ser ut. Syftet med studien är att undersöka vad pedagogerna i förskolan uppfattar blir viktigt i arbetet med miljö, material och förhållningssätt för att motverka stereotypa könsmönster i förskolan, samt vilka begränsningar pedagogerna uppfattar med det arbetet. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller att vara en förebild för barnen” : En studie om fem förskollärares syn på uppdraget att motverka könsmönster i förskolan och hur de i relation till det uppdraget resonerar i valet av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennie Osbeck; Jenny Fjärdsmans; [2022]
  Nyckelord :Genus; förskola; könsroller; subjektskapande; normer; barnböcker;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka synsätt det finns bland förskollärare att se på uppdraget att motverka könsmönster, samt hur de i relation till det uppdraget resonerar vid val av barnlitteratur. I studien används feministisk poststrukturalism som teoretiskt perspektiv samt begreppen normer, subjektskapande och positionering för att analysera materialet. LÄS MER

 4. 4. Utemiljöns betydelse : En kvalitativ studie om förskollärares användning och upplevelser av utemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Ullander; Karolina Söderström; [2022]
  Nyckelord :Förskolegård; miljö; utveckling; posthumanism; aktör; agens; förskollärares upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare använder utemiljön i sin dagliga verksamhet samt hur deras upplevelser av förskolors utemiljö och dess material bidrar till barns utveckling och lek. Studien behandlar förskolor inom Stockholms län, där några ligger i förorter och några i innerstaden. LÄS MER

 5. 5. "Det känns inte som barnet har inflytande, förskolläraren lyssnar ju inte" : En kvalitativ studie om förskollärares möjliggörande av barnets subjektskapande i dokumentationspraktiken.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Hansson; Westerlund Elina; [2022]
  Nyckelord :Preschool; approach; documentation practice; Förskola; förhållningssätt; dokumentationspraktiker; subjektskapande; makt; etik; dilemman; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att diskutera förhållningssättet förskollärarna har gentemot barns möjligheter till subjektskapande i dokumentationspraktiken. Våra forskningsfrågor är: Vilka dilemman kan uppstå enligt förskollärare i dokumentationspraktiken? Hur blir barn subjekt i förskolans dokumentationspraktik? Teorin studien är grundad i är Foucaults tankar om makt och Biestas uppfattning kring individens subjektskapande. LÄS MER