Sökning: "Subjektspositioner"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Subjektspositioner.

 1. 1. “..så mycket hormoner och ensamma kvällar och så många faktorer som ligger bakom” : Ungdomars röster omUngdomskriminaliteti ett diskurspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jawad Zabihullah; Caroline Cercio Lidström; [2023]
  Nyckelord :Attityder; Diskurser; Förebyggande; Subjektspositioner; Särlagstiftning; Ungdomskriminalitet;

  Sammanfattning : Denna studie om ungdomskriminalitet har ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt och utgår från diskursteori. Metoden som har använts i undersökningen är fokusgruppsintervjuer. Totalt nio ungdomars röster representerar materialet som har analyserats i ett diskurspsykologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Från barnprostitution till sexuell exploatering av barn : En diskursanalys av den mediala framställningen av barn som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Färstedt; [2023]
  Nyckelord :Idealiskt offer; idealisk förövare; subjektspositioner; diskursanalys; dominanta aktörer;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar författaren studera hur den mediala framställningen av sexuell exploatering av barn har förändrats från 2001 till 2022 utifrån två olika dimensioner, offer och förövare. Detta görs genom en diskursanalys av 240 artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 3. 3. Gränsen mellan barnet och miljön : Konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Kristine Mortensen; [2023]
  Nyckelord :Diskurs; Kategorisering; Makt; Tidiga insatser; Subjektspositioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mortensen, Ida Kristine (2022). Gränsen mellan barnet och miljön – konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. UTANFÖR RAMEN - En kvalitativ analys på ett konstnärligt arbete om maktrelationer mellan lärare och elever i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Karzan Perdawidi; [2022-12-14]
  Nyckelord :maktförhållande; elever; lärare; konstverk; installation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att utifrån erfarenheterna av min konstnärliga gestaltning och litteraturstudie undersöka hur eventuella maktrelationer mellan lärare och elever kommer till uttryck. Vad händer i klassrummet med hänsyn till maktrelationer mellan lärare och elever och hur begränsar/avskärmar skolan som rum handlingar. LÄS MER

 5. 5. En allvarlig folksjukdom – representationer av depression i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Ahlbertz; Cornelia Forsberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka representationer av depression som har företräde i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, vilka subjektspositioner som blir möjliga för deprimerade patienter, samt hur förståelsen upprätthålls och utmanas av vårdpersonal. Uppsatsen var en kvalitativ studie i två delar. LÄS MER