Sökning: "Subkutana injektioner"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Subkutana injektioner.

 1. 1. Hantering av subkutana kvarliggande katetrar avseende personer i livets slutskede

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Berntsson; [2018]
  Nyckelord :Subkutana kvarliggande katetrar; Subkutana injektioner; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Många personer i livets slutskede kan, av olika anledningar, inte längre ta sina symtomlindrande läkemedel peroralt varför annan administrationsväg måste väljas. Studier visar att subkutan administrering många gånger är att föredra vilket kan medföra att det blir många ”stick” per dag vilka kan upplevas plågsamma för patienten. LÄS MER

 2. 2. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma May Genfeldt; [2017]
  Nyckelord :allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av allergenspecifik immunterapi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lydia Junebjörk; Johanna Marstorp; [2016]
  Nyckelord :Allergen specific immunotherapy; subcutaneous immunotherapy; patient perspective; communication; Allergenspecifik immunterapi; subkutan immunterapi; patientperspektiv; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige har det uppmätts att 27% av befolkningen har en luftvägsallergi. Dessa behandlas främst med symtomlindrande läkemedel men när detta inte räcker till kan allergenspecifik immunterapi (ASIT) övervägas. Denna behandling kan ges antingen sublingualt eller med subkutana injektioner. LÄS MER

 4. 4. Vätsketerapi hos hund och katt ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Camilla Hiding; [2016]
  Nyckelord :övervakning; vätskeinfusion; subkutan; intravenös; intraosseös; peroral; hypotermi;

  Sammanfattning : Vätsketerapi är en viktig och vanligt förekommande del i behandlingen av hundar och katter inom djursjukvården. Det är ett kraftfullt redskap i behandlingen av flera sjukdomstillstånd och bör utvärderas kontinuerligt för att komplikationer ska undvikas i samband med vätskeadministrationen. LÄS MER

 5. 5. Patienters beroende vid intravenös anti TNF-alfa behandling administrerad av en sjuksköterska - En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ingrid Larsson; [2007]
  Nyckelord :anti TNF-alfa behandling; fenomenografi; patient; reumatologi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det har skett en utveckling av flera nya biologiska läkemedel sedan slutet av 1990-talet för patienter med en reumatisk sjukdom. Några av dessa läkemedel administreras som intravenösa infusioner, vilket innebär att patienterna är tvungna att komma till en poliklinik för att erhålla sitt läkemedel. LÄS MER