Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Hantering av subkutana kvarliggande katetrar avseende personer i livets slutskede

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Eva Berntsson; [2018]
    Nyckelord :Subkutana kvarliggande katetrar; Subkutana injektioner; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

    Sammanfattning : Många personer i livets slutskede kan, av olika anledningar, inte längre ta sina symtomlindrande läkemedel peroralt varför annan administrationsväg måste väljas. Studier visar att subkutan administrering många gånger är att föredra vilket kan medföra att det blir många ”stick” per dag vilka kan upplevas plågsamma för patienten. LÄS MER