Sökning: "Substance abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden Substance abuse.

 1. 1. Organisatoriska mellanrum ger tomrum : En kvalitativ studie utifrån professionellas perspektiv gällande sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sexual abuse violence SUD PTSD comorbidity; Sexuellt våld substansmissbruk samsjuklighet PTSD SUD;

  Sammanfattning : Abstract Att ge adekvat stöd och behandling till sexuellt våldsutsatta kvinnor med psykisk ohälsa och substansmissbruk är komplext, Trots att problematiken uppmärksammats sedan mitten av 1990-talet står det klart att bristerna kvarstår. Sedan 2003 är rekommendationen att psykisk ohälsa och substansberoende ska behandlas samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Klientrelationen – en balansgång: En studie om socialsekreterares förhållningssätt och utmaningar i arbetet med klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers; Client-provider relationship; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers, working with people with substance abuse, describe the client relationship, the strategies they use and the challenges they encounter in building and maintaining this relationship. The study was based on semi-structured interviews with five professional social workers from two different municipalities in southern Sweden, who predominantly work with clients with substance abuse disorders (SUDs). LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för personer med samsjuklighet : En scopingstudie om samverkan mellan professionella i hälso- och sjukvårdens psykiatri- och missbruksvård samt socialtjänstens missbruksvård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Björnberg; Felicia Östlund; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; comorbidity; substance abuse care; psychiatric care; substance abuse; mental illness; integrated care.; Samverkan; samsjuklighet; missbruksvård; psykiatrisk vård; missbruk; psykisk ohälsa; integrerad vård.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har vart att granska litteratur om samverkan kring personer med samsjuklighet samt beskriva vilka hinder och framgångsfaktorer som presenteras. Metod: Föreliggande studie har genomförts med hjälp av en scopingmetodik som resulterade i 15 studier som har granskats. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityd i omvårdnaden av patienter med substansmissbruk inom somatiska vården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sophie Andersson; Sara Bodén; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Nursing care; Nurse; Substance abuse; Attityder; Omvårdnad; Sjuksköterska; Substansmissbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansmissbruk av narkotika eller alkohol innebär stora sociala konsekvenser för personen som missbrukar och förknippas med stora kostnader för samhället. Substansmissbruk är ofta ett känsligt ämne för vårdgivare där samhällets syn på missbruk påverkar sjuksköterskans attityd. LÄS MER