Sökning: "Substation"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Substation.

 1. 1. Applying Machine Learning Algorithms for Anomaly Detection in Electricity Data : Improving the Energy Efficiency of Residential Buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Herman Guss; Linus Rustas; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; anomaly detection; K-means; Gaussian process regression;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how data from a residential property owner can be utilized to enable better energy management for their building stock. Specifically, this is done through the development of two machine learning models with the objective of detecting anomalies in the existing data of electricity consumption. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the impact on the distribution network due to electric vehicles : A case study done for Hammarby Sjöstad

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Robert Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Plug-in Electric vehicle PEV ; Peak power; Distribution network; Charging strategies; Energy system modelling; Elbil PEV ; Maximal last; Lågspänningsnät; Laddningsstrategier; Modellering av energisystem;

  Sammanfattning : When the low voltage electric grid is dimensioned electric loads are predicted by analyzing the area by certain factors such as geographical data, customer type, heating method etc. So far, the charging of Plugin Electric Vehicles (PEVs) is not considered as one of these factors. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av Visbys fjärrvärmesystem : Lönsamhet av returtemperatursänkande kundcentralsåtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emil Olsson; Simon Lövin; [2020]
  Nyckelord :District heating; Energy efficiency; District heating substations; Profitability calculations; Energy savings; Lowered return temperatures; Energy services; Fjärrvärme; Energieffektivisering; Kundcentraler; Fjärrvärmecentraler; Lönsamhetskalkyl; Fjärrvärmebolag; Flaskhals; Energitjänster; Returtemperaturer;

  Sammanfattning : Europeiska kommissionen pekar ut fjärrvärme som ett viktigt verktyg för att möjliggöra användandet av bränslen och värme som annars skulle gått till spillo. Primärenergianvändningen kan därigenom minskas vilket leder till minskade koldioxidutsläpp och ett mer uthålligt energisystem. LÄS MER

 5. 5. Heating Energy Performance & LCC Analysis on Renovation Proposals of a Multi-Family Apartment Cluster

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Yinxin Liu; Stevson Sonny Widjaja; [2020]
  Nyckelord :Building energy consumption; building renovation; building envelop; heat pump; individual substation; life cycle cost; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study was carried out to assess the energy performance of the buildings in a cluster located in Lund. The buildings were the projects of million homes program, built in the 1960s, and are in great need of renovation. Five retrofit techniques were proposed in the study. LÄS MER